Jesteś na:
Strona główna Pobyt w Polsce (stan prawny od 01.05.2014r.) Karta pobytu Zezwolenie na pobyt czasowy Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczejdrukuj

Jeżeli  celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, to uzyska on zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli spełnia następujące warunki:
a). ma ubezpieczenie zdrowotne (jakie dokumenty potwierdzają posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego ->?);
b). ma źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu (co to jest warunek stabilnych zarobków->?);
c). zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów prawa;
d). ma zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce (co to jest zapewnione miejsce zamieszkania->?)

Dodatkowo spółka, którą cudzoziemiec prowadzi powinna spełnić poniższe wymogi:

 • w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej osiągnąć dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym spółka  ma siedzibę lub cudzoziemiec ma miejsce zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)  lub zatrudnić na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt co najmniej 2 obywateli polskich lub cudzoziemców, posiadających prawo do podjęcia pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę, lub też
 • wykazać, że posiada środki i warunki pozwalające na spełnienie w przyszłości kryteriów określonych w poprzednim punkcie, lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych kryteriów poprzez realizację działań przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy.

e). przedstawi następujące dokumenty:

 • rozliczenie podatkowe np. PIT składany do urzędu skarbowego;
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach spółki
 • umowę spółki;(jeśli w takiej formie prowadzona jest działalność gospodarcza);
 • bilans spółki wraz z aktualnym rachunkiem zysków i strat; 
 • ankietę dotycząca prowadzonej działalności gospodarczej; 
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku dochodu nie niższego niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego, dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik finansowy spółki

lub

 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy najkrócej przez okres roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, którzy – z pewnymi wyjątkami – nie potrzebują zezwolenia na pracę w Polsce, np. lista płac pracowników spółki wraz z deklaracjami ZUS zbiorczą i imiennymi za ostatni miesiąc, umowy o pracę;

albo

 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych wyżej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Więcej informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce jest dostępnych tutaj ->

Facebook