Jesteś na:
Strona główna Pobyt w Polsce (stan prawny od 01.05.2014r.) Karta pobytu Zezwolenie na pobyt czasowy Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowychdrukuj

Jeśli cudzoziemiec jest naukowcem i celem jego pobytu w Polsce jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie umowy o przyjęciu go do placówki badawczej w celu realizacji projektu badawczego, to może on ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych. Aby uzyskać takiego rodzaju zezwolenie na pobyt cudzoziemiec powinien przedstawić:

  1. umowę zawartą z placówką badawczą, która ma siedzibę w Polsce o przyjęciu go do placówki badawczej w celu realizacji projektu badawczego;
  2. pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do poniesienia kosztów pobytu naukowca w Polsce, a także kosztów wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (co to jest decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu->?), która może być  wydana w związku z nielegalnym pobytem cudzoziemca, jeżeli koszty wykonania decyzji będą  pokryte ze środków publicznych. Kosztami wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, mogą być, na przykład, koszty związane z deportacją cudzoziemca. Jeżeli koszty deportacji cudzoziemca będą pokryte ze środków publicznych, to placówka badawcza powinna zwrócić te koszty przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu cudzoziemca do placówki badawczej.
  3. ubezpieczenie zdrowotne (jakie dokumenty potwierdzają posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego ->?);
  4. wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania (jaka jest wysokość środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów utrzymania->?) i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia (jaka jest wysokość kosztów podróży do państwa pochodzenia->?)

Umowa o przyjęciu cudzoziemca do placówki badawczej w celu realizacji projektu badawczego jest zawierana jako umowa o pracę (co to jest umowa o pracę->?) lub umowa cywilno-prawną (co to jest umowa cywilno-prawna->?).

Uwaga! Pracownicy naukowi pracujący w placówkach badawczych są zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych jest udzielane na czas realizacji projektu badawczego lub na okres prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych nie dłużej jednak niż na 3 lata.

Facebook