Jesteś na:
Strona główna Pobyt w Polsce (stan prawny od 01.05.2014r.) Karta pobytu Zezwolenie na pobyt czasowy Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiachdrukuj

Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu w Polsce jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (licencjackich), studiów drugiego stopnia (magisterskich), jednolitych studiów magisterskich lub studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Zezwolenie na pobyt jest udzielane również w przypadku, gdy studia te stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca w innym państwie UE. Aby uzyskać zezwolenie na pobyt w celu kształcenia się na studiach, cudzoziemiec powinien spełnić łącznie następujące warunki:

  1. przedłożyć zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów zgodnym z wymaganym wzorem (wzór jest dostępny tutaj->);
  2. przedłożyć dowód zapłacenia opłaty (czesnego) za studia, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne;
  3. mieć ubezpieczenie zdrowotne (jakie dokumenty potwierdzają posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego ->?);
  4. mieć wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce (jakie są wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania ->?);
  5. mieć wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania (jakie są wymagane środki na pokrycie kosztów podróży powrotnej->?);
  6. mieć zapewnione miejsce zamieszkania (co to jest zapewnione miejsce zamieszkania?->).

Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach jest udzielane na okres 15 miesięcy. Jeżeli dokumenty przedstawione przez studenta ubiegającego się o zezwolenie uzasadniają jego pobyt w Polsce przez okres krótszy niż 1 rok, pierwsze zezwolenie zostanie wydane na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużone o 3 miesiące (co na przykład oznacza, że jeśli do końca roku akademickiego zostało 5 miesięcy, to zezwolenie na pobyt czasowy będzie wydane na 8 miesięcy).

Drugie i kolejne zezwolenia na pobyt czasowy będzie wydawane cudzoziemcowi na okres do 3 lata na zasadach ogólnych.

Cudzoziemiec nie otrzyma  zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, jeśli wykonuje pracę lub prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, chyba że ubiega się o udzielenie mu kolejnego zezwolenia na pobyt w celu kształcenia się na studiach. W przypadku, gdy nie jest to kolejne zezwolenie na pobyt, cudzoziemiec wykonujący pracę w Polsce powinien ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, a cudzoziemiec prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, powinien ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku, gdy cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy, ale został skreślony z listy studentów, to uczelnia poinformuje pisemnie o tym fakcie wojewodę, który wydał cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. Może to być podstawą do cofnięcia karty pobytu, gdyż ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia cudzoziemcowi - studentowi zezwolenia na pobyt czasowy.

Więcej informacji na temat studiów w Polsce jest dostępnych tutaj ->

Facebook