Jesteś na:
Strona główna Mieszkalnictwo Wynajem mieszkania/domu Zameldowanie w wynajętym lokalu

Zameldowanie w wynajętym lokaludrukuj

W Polsce istnieje obowiązek meldunkowy, który obejmuje zarówno obywateli Polski, jak i cudzoziemców. Dla cudzoziemca obowiązek ten oznacza, że musi on zameldować się w Polsce najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od chwili przekroczenia granicy polskiej, chyba że pobyt w Polsce nie będzie przekraczać 14 dni.

Przedstawienie potwierdzenia dopełnienia obowiązku meldunkowego wymagane jest w trakcie procedur związanych z legalizacją pobytu cudzoziemca w Polsce (np. przy ubieganiu się o kartę pobytu).

Tylko cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie dokumentów dających mu prawo do pobytu w Polsce (np. ważnej wizy lub karty pobytu) może zameldować się. 

Zameldowanie tymczasowe

Aby cudzoziemiec mógł zameldować się w Polsce w wynajętym mieszkaniu, musi posiadać podpisaną z właścicielem mieszkania umowę o wynajem mieszkania.

Z umową o wynajem mieszkania oraz z ważnym paszportem zagranicznym i wizą lub kartą pobytu należy udać się do urzędu miasta/gminy właściwym ze względu na lokalizację mieszkania. W urzędzie miasta/gminy należy wypełnić formularz w języku polskim o „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Formularz zgłoszenia na pobyt czasowy trwającego ponad 3 miesiące jest dostępny tutaj ->

Zameldowania na pobyt czasowy do 3 miesięcy dokonuje się w formie ustnej w odpowiednim urzędzie.

Potwierdzenie zameldowania jest wydawane bezpłatnie w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie (ważny do czasu upływu terminu zameldowania).

Uwaga! Jeżeli cudzoziemiec nie ma w Polsce numeru PESEL, to jeśli zamelduje w Polsce na okres powyżej 3 miesięcy, to urząd gminy/miasta przyzna mu ten numer (co to jest numer PESEL->?)

Uwaga! W niektórych urzędach miasta/gminy, oprócz podpisanej umowy jest również wymagana pisemna zgoda właściciela mieszkania na zameldowanie cudzoziemca w jego mieszkaniu lub też wymagana jest obecność właściciela w urzędzie miasta/gminy podczas meldowania się cudzoziemca.

Zameldowanie na stałe

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały (co to jest zezwolenie na pobyt stały ->?) lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (co to jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE ->?) może zameldować się w Polsce na pobyt stały.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu umożliwiające uzyskanie meldunku stałego:

Uwaga! Osoba meldująca się na druku „zgłoszenie pobytu stałego” ma obowiązek przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela mieszkania w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Facebook