Jesteś na:
Strona główna FAQ Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

Zakup nieruchomości przez cudzoziemcadrukuj

Czy cudzoziemiec może zakupić nieruchomość w Polsce?

Jaki status prawny musi posiadać cudzoziemiec, aby zakupić nieruchomość w Polsce?

Generalnie, przepisy różnicują dwa typy nieruchomości: mieszkanie (w prawie zwanym „samodzielnym lokalem mieszkalnym”) i dom.

Cudzoziemiec nie musi posiadać żadnego statusu prawnego w Polsce, aby móc kupić samodzielny lokal mieszkalny, czyli mieszkanie.  Oznacza to, że cudzoziemiec, który posiada w Polsce wizę, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, nie potrzebuje zezwolenia, aby kupić mieszkanie. Zezwolenia takiego również nie potrzebuje cudzoziemiec, który nie przebywa w Polsce, a chce kupić mieszkanie. 

W przypadku, gdy cudzoziemiec chce kupić dom, musi uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych. Takie zezwolenie nie jest wymagane od osób, które mieszkają w Polsce od co najmniej 5 lat od udzielenia im zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Z posiadania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych zwolniony jest również cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego i mieszkający w Polsce co najmniej 2 lata od momentu udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który chce nabyć dom, który będzie stanowić wspólność ustawową małżonków.

Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych jest jednak niezbędne w przypadku zakupu nieruchomości położonych w strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Jaka jest procedura zakupienia nieruchomości przez cudzoziemca?

Przepisy różnicują procedurę zakupu nieruchomości przez cudzoziemca, który potrzebuje zezwolenia na zakup nieruchomości i który może zakupić nieruchomość bez takiego zezwolenia.


O cudzoziemcach, którzy muszą posiadać zezwolenie na zakup nieruchomości, i tych, którzy są zwolnieni z posiadania takiego zezwolenia można przeczytać wyżej.

 

W przypadku, gdy cudzoziemiec potrzebuje zezwolenia na zakup nieruchomości – zezwolenie jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, jeżeli:

1)         nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia

obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa;

2)         wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską.

 

W celu uzyskania zezwolenia cudzoziemiec powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Nie ma gotowych wzorów wniosku. Cudzoziemiec, ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

Określające jego status prawny:

 a) w przypadku osoby fizycznej - odpis lub kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość ze wskazaniem obywatelstwa, miejsca urodzenia oraz miejsca zamieszkania, a jeśli osoba ta prowadzi działalność gospodarczą – także wyciąg z odpowiedniego rejestru lub ewidencji;

b) w przypadku osoby prawnej i spółki nieposiadającej osobowości prawnej – odpis lub wyciąg z odpowiedniego rejestru;

Określające nieruchomość:

- Odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów;

- wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej;

- w przypadku, gdy nabywana nieruchomość powstała w wyniku scalenia lub podziału – wykaz zmian gruntowych lub decyzja zatwierdzająca podział bądź scalenie nieruchomości;

- wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z opracowanego studium;

3)            Oświadczenie osoby sprzedającej nieruchomość wyrażające wolę sprzedaży nieruchomości na rzecz cudzoziemca, a w przypadku nabywania nieruchomości w wyniku procesu łączenia (podziału) spółek – uzgodniony plan połączenia (podziału) wraz z projektami uchwał o połączeniu (podziale) i projektem umowy lub statutu spółki przejmującej, wydzielonej lub nowo zawiązanej. 

c)  Czy cudzoziemiec może otrzymać prawo do pobytu w Polsce, jeżeli zakupi nieruchomość na jakąś sumę?

Cudzoziemiec może ubiegać się o kartę czasowego pobytu, jeżeli uzasadni, że zachodzą inne (niż te, które zostały wyszczególnione w ustawie), ważne okoliczności ubiegania się o zezwolenie i okoliczności te uzasadniają zamieszkanie na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące. W związku z powyższym, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można uzasadnić tym, że osoba posiada nieruchomość w Polsce, mieszka w Polsce i wiąże swoje życie z Polską. Należy pamiętać, że urząd wojewódzki zawsze może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających związek z Polską. Ostateczna decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy należy do wojewody i to on uznaje, czy posiadanie nieruchomości przez cudzoziemca jest wystarczającą podstawą udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy.

Chciałbym kupić nieruchomość w Polsce. Wiem, że aby kupić samodzielny lokal mieszkalny nie potrzebuję zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Proszę wyjaśnić, co oznacza samodzielny lokal mieszkalny?

Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych (na przykład, mieszkanie w bloku). O samodzielności lokalu i jego przeznaczeniu na cele mieszkalne decyduje właściwy starosta wydając stosowne zaświadczenie.  Należy zauważyć, iż zwolnienie od uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczy tylko i wyłącznie lokali o przeznaczeniu mieszkaniowym. Nabycie lokalu użytkowego, generalnie będzie wymagało uzyskania uprzedniego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Facebook