Jesteś na:
Strona główna Repatriacja Pomoc dla repatriantów Zagospodarowanie, bieżące utrzymanie i posłanie dzieci do szkoły

Zagospodarowanie, bieżące utrzymanie i posłanie dzieci do szkołydrukuj

Pomoc na zagospodarowanie, bieżące utrzymanie i posłanie dzieci do szkoły

Pomoc na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie przysługuje repatriantowi na każdego członka rodziny, jednorazowo, zaraz po przyjeździe. Kwota na osobę stanowi równowartość dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w RP w kwartale poprzedzającym dzień przyznania pomocy. Przykładowo,  jeżeli przyjeżdżamy w maju będzie to dwukrotne przeciętne wynagrodzenie w Polsce w I-szym kwartale danego roku, a jeśli przyjeżdżamy w lipcu, będzie to dwukrotne przeciętne wynagrodzenie w Polsce w II-gim kwartale danego roku. Jeżeli przyjeżdżamy w styczniu, będzie to przeciętne wynagrodzenie z ostatniego kwartału poprzedniego roku.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w danym okresie jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny. Aktualne obwieszczenia w tej sprawie można znaleźć tutaj->

Jeśli repatriant ma małoletnie dzieci podlegające w Polsce obowiązkowi szkolnemu (więcej tutaj->), przysługuje mu dodatkowa pomoc na pokrycie kosztów rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. Wysokość tej pomocy to równowartość jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko.

Wszystkie powyższe kwoty powinny zostać wypłacone repatriantowi w ciągu 60 dni od dnia nabycia przez niego obywatelstwa polskiego, czyli od dnia jego przyjazdu do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej. Wypłaty dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta w Polsce. Tryb przyznawania pomocy jest taki sam, jak dla refundacji kosztów przyjazdu do Polski (więcej tutaj).

Facebook