Jesteś na:

Utrata statusu bezrobotnegodrukuj

Osoba może utracić status bezrobotnego i przywileje z tym związane jeżeli:
  • przestaje spełniać warunki określone w definicji bezrobotnego->;
  • nie wyrażenia zgody na ustalenie profilu pomocy (Jakie są ustawowe profile pomocy?->);
  • otrzymał pożyczkę lub środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej;
  • odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym;
  • nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
  • złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
  • z własnej winy przerwał lub nie podjął zaoferowanej formy pomocy (staż, szkolenie lub zatrudnienie) albo nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego lub sprawdzającego;
  • pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni;
  • nie przedstawił zaświadczenia na druku ZLA o niezdolności do pracy wskutek choroby (wzór formularza dostępny jest tutaj->).

Ważne! Bezrobotny jest zobowiązany zawiadomić powiatowy urząd pracy o utracie statusu bezrobotnego lub utraty prawa do zasiłku w ciągu 7 dni.

Uwaga! Dla osoby otrzymującej zasiłek dla bezrobotnych utrata statusu wiąże się z utratą prawa do zasiłku i zaprzestaniem wypłacania takiego świadczenia.

Facebook