Umowadrukuj

Umowa najmu (wynajmu) poświadcza zobowiązanie właściciela do oddania najemcy (wynajmującemu) lokalu do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca (wynajmujący) zobowiązuje się płacić w tym czasie wynajmującemu ustaloną kwotę za wynajem.

Umowa wynajmu (najmu) mieszkania/domu powinna zostać zawarta pomiędzy wynajmującym a właścicielem danego lokalu na piśmie w języku polskim. Nie ma standardowego wzoru umowy. Przykładowe wzory umów najmu można znaleźć w Internecie. Umowa może być sporządzona w dowolnej formie i może być napisana odręcznie. Musi jednak zawierać wszystkie dane, które wymienione są poniżej.

Ważne: Nie ma konieczności rejestrowania umów najmu (np. u notariusza, w urzędzie gminy czy innej instytucji).

Umowa wynajmu mieszkania/domu potwierdza bowiem prawo do korzystania z wynajmowanego lokalu. Umowa może być sporządzona na określony czas (np. 1 miesiąc, 3 miesiące, rok), bądź na czas nieokreślony. Każdy typ umowy można rozwiązać na określonych warunkach ->

W umowie określony zostaje poziom opłat stałych (co to są opłaty stałe? ->), terminy i forma ich zapłaty, kwota wpłaconej kaucji czy okres trwania i wypowiedzenia umowy (często wynoszący 1 miesiąc). W umowie warto również zamieścić opis i stan techniczny mieszkania w momencie jego przekazania. Można wykonać również dokumentację zdjęciową faktycznego stanu technicznego lokalu w momencie rozpoczęcia najmu. Umowa powinna również określać, kto jest odpowiedzialny za uiszczenie opłat za media (często leży to w gestii wynajmującego) -> W załączniku do umowy warto też wskazać stan liczników, np. prądu, wody, gazu. Dane takie pomogą wskazać, jakie było faktyczne zużycie mediów przez wynajmującego przez okres, w którym mieszkał w danym lokalu.

Ponadto umowa najmu powinna zawierać informacje o stronach umowy i jej przedmiocie:

  • dane właściciela i najemcy (imiona i nazwiska, daty urodzenia, adresy zamieszkania i do korespondencji, numery PESEL (również cudzoziemca, jeżeli ma nadany taki numer) oraz numery dokumentów poświadczających powyższe dane, np. dowód osobisty wydany na terenie Polski czy paszport i karta pobytu dla obcokrajowca),
  • przedmiocie umowy najmu wraz z dokładnym adresem lokalu (miasto, ulica, numer budynku i mieszkania).
Facebook