bạn đang ở:
trang chủ BUÔN BÁN NGƯỜI TRẺ EM NẠN NHÂN CỦA NẠN BUÔN BÁN NGƯỜI

TRẺ EM NẠN NHÂN CỦA NẠN BUÔN BÁN NGƯỜIIn ra

Trẻ em nạn nhân buôn bán người, có nghĩa là người dưới 18 tuổi không phải có quyết định hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật có thể tận dụng tất cả các yếu tố nội dung của Chương trình.

Nếu nạn nhân của nạn buôn người là trẻ em cư trú tại Ba Lan không có ai chăm sóc, thì tòa án giám hộ ra quyết định đưa vào cơ sở chăm sóc và giáo dục đặc biệt nơi có sự chuẩn bị để nhận các trẻ em nạn nhân nạn buôn bán người hoặc cho vào một gia đình nuôi, cũng như quyết định một đại diện có pháp lý,tức người giám hộ.

Người đại diện có pháp lý trong thủ tục tố tụng trước tòa án giám hộ và thủ tục tố tụng khác, như việc hợp pháp hoá thời gian cư trú tại Ba Lan, hoặc tổ chức trở nước xuất xứ (với điều kiện là có lợi cho đứa trẻ và nếu các thủ tục cho phép trở về nước an toàn ) .

Facebook