bạn đang ở:
trang chủ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở BA LAN Tạm treo hoạt động kinh doanh

Tạm treo hoạt động kinh doanhIn ra

Treo hoạt động kinh doanh là tạm thời ngừng hoạt động của công ty trong một thời gian. Treo hoạt động kinh doanh có thể vì bất cứ một lý do nào -  có thể là lý do tài chính hoặc vì kế hoạch riêng của doanh nhân .

Các công ty có đăng ký tại Tòa án Quốc gia ( KRS ) , thì đặt đơn về việc treo kinh doanh tại cơ quan đăng ký – là tòa án nơi đã đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp công ty đăng ký tại Trung tâm Đăng ký Hoạt động Kinh tế ( CEIDG ), thì  đơn treo hoạt động kinh doanh có thể được gửi qua mạng điện tử trên trang web. của CEIDG. Mẫu đơn xin đăng ký vào CEIDG cũng giống sử dụng cho đơn treo hay nối lại hoạt động kinh doanh . Đơn này có thể được nộp tại văn phònng ủy ban xã - phường , tự nộp hoặc gửi bằng thư bảo đảm .

Chú ý: Treo hoạt động kinh doanh chỉ có thể doanh nghiệp thực hiện, nhân viên không được quyền . Doanh nhân không có nhân viên làm việc, được hiểu là doanh nhân đã không có mối quan hệ làm việc với các nhân viên và không áp dụng Bộ luật Lao động . Và cũng không có áp dụng với các công ty mà hợp tác dựa trên hợp đồng làm một công việc cụ thể hoặc hợp đồng làm một công trình (hợp đồng dân sự) . Treo hoạt động kinh doanh, nhưng vẫn là công ty - doanh nhân .

Trong thời gian treo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp :

1.  có quyền thực hiện tất cả các công việc cần thiết để bảo quản hoặc bảo đảm nguồn thu nhập ;
2.  có quyền được nhận tiền trả nợ hoặc trả nón nợ  trước ngày treo hoạt động kinh doanh;
3.  có quyền định đoạt ( bán , cho ) tài sản cố định, các thiết bị;
4.  có quyền và nghĩa vụ tham gia tố tụng của tòa án,  cơ quan thuế và thủ tục hành chính liên quan đến việc kinh doanh trước khi treo hoạt động ;
5.  có trách nhiệm làm tất cả các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;
6.  có quyền làm việc để đạt được doanh thu tài chính , bao gồm cả các hoạt động thực hiện trước khi treo hoạt động kinh doanh ;
7.  có thể bị kiểm tra trên các quy tắc dành cho các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh .

Trong thời gian treo hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp không phải trả tiền tạm ứng thuế thu nhập , hoặc nộp tờ khai thuế GTGT -VAT. Ngoài ra còn không phải đóng bảo hiểm y tế và các khoản đóng góp khác ( như cho quỹ lương hưu và nghỉ hưu ) là tự nguyện trong thời gian đó. Mặc dù treo kinh doanh , doanh nghiệp phải nộp thuế sở hữu tài sản cố định vì có liên quan đến hoạt động kinh doanh .

Doanh nhân có thể treo hoạt động kinh doanh trong thời gian 30 ngày đến 24 tháng. Nếu doanh nhân không tiếp tục hoạt động trước khi hết thời hạn 24 tháng ,  sẽ bị xóa trong sổ đăng ký .

Ngày bắt đầu treo và nối lại hoạt động kinh doanh không thể sớm hơn ngày nộp đơn Xin hoạt động kinh doanh .

Nối lại hoạt động kinh doanh sau khi nộp đơn của doanh nhân. Nếu công ty đã được đăng ký tại Tòa án quốc gia -  doanh nghiệp trực tiếp nộp đơn đến tòa án khu vực, qua đường bưu điện, hoặc qua đường điện tử trên trang web điện tử của KRS 

Nối lại hoạt động kinh doanh tại CEIDG có thể diễn ra theo hai cách:

  • đơn xin nối lại hoạt động kinh doanh có thể được gửi qua đường điện tử bằng cách ghi vào đơn xin nối lại tại trang điện tử của CEIDG ;
  • đơn xin nối lại cũng có thể được nộp tại bất kỳ văn phòng của xã –phường nào hợp lệ , từ đó đơn sẽ được gửi đến CEIDG .
Facebook