Thay đổi họ tênIn ra

Trong lúc kết hôn đôi vợ chồng cũng phải quyết định về họ mà mọi người sẽ mang sau đám

cưới, cũng như họ nào mà con cái của họ sẽ mang. Tại Ba Lan, người phụ nữ có thể lấy họ

của chồng mình, và có thể giữ lại họ cũ  thời con gái  hoặc có hai họ (họ cũ và họ của chồng).

Người đàn ông cũng có thể lấy họ của vợ, và giữ lại họ của mình hoặc có hai họ (họ của vợ  

và  họ của mình) Người nước ngoài kết hôn phải đưa ra cam đoan  thực hiện theo pháp luật

của nhà nước mình. Cam đoan có thể được thực hiện trực tiếp sau khi kết hôn hoặc trước khi

làm giấy chứng nhận do Trưởng phòng đăng ký kết hôn thực hiện,đó là giấy chứng nhận

không có sự chống đối cho cuộc hôn nhân. Trong trường hợp không có đề nghị về thay đổi họ

thì vợ, chồng vẫn giữ lại họ hiện tại của mình.

                     Chú ý: Việc thay đổi họ làm cho sự cần thiết để thay đổi tất cả các tài liệu như

                     chứng minh nhân dân, bằng lái xe, hộ chiếu, giấy tờ chứng minh đăng ký xe.

 Nếu quyết định thay đổi họ sau khi kết hôn, bạn có thể sử dụng họ mới ngay sau khi nhận

được bản Sao giấy chứng nhận kết hôn của USC


Khi đám cưới cặp đôi vợ chồng đã chọn họ, và sau một thời gian, một người vợ hoặc chồng

muốn thay đổi họ,có thể làm như vậy bằng cách gửi đơn đến USC,nơi cư trú của họ. Thủ tục

này được áp dụng trong trường hợp cho công dân Ba Lan và người nước ngoài không có quốc

tịch của bất kỳ quốc gia hoặc tình trạng tị nạn đã được thống nhất ở trên.


Nếu cha mẹ  kết hôn sau khi sự ra đời của đứa trẻ, trong giấy khai sinh ghi họ của người mẹ.

Nếu người cha được xác nhận, đứa trẻ mang họ mà cha mẹ yêu cầu trong đơn, đồng thời nộp

đơn nhất thiết công nhận người cha. Cha mẹ có thể cho con mang họ của cha hoặc mẹ, hoặc

họ được hình thành bằng cách kết hợp họ của người mẹ và họ của người cha. Nếu cha mẹ đã

không đề nghị thống nhất về họ của đứa trẻ, nó mang họ bao gồm họ của người mẹ và họ của

người cha. Để thay đổi họ của đứa trẻ, tại thời điểm khi đứa trẻ đã đủ 13 tuổi, cần có sự đồng

ý của đứa trẻ. Nếu chưa xác nhận được người cha , đứa trẻ được mang họ của người mẹ. Về

các thủ tục công nhận của đứa trẻ của người cha có thể  đọc ở đây ->

Facebook