bạn đang ở:
trang chủ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI BA LAN Kiểm tra – thử nghiệm thị trường lao động

Kiểm tra – thử nghiệm thị trường lao độngIn ra

Kiểm tra thử nghiệm thị trường lao động là một thủ tục cho việc thu thập thông tin về tình hình trên thị trường lao động địa phương , xác nhận  thiếu khả năng nhận vào làm việc ở vị trí cho công dân Ba Lan hay công dân của EU. Điều này có nghĩa rằng những người nước ngoài có thể được nhận giấy phép lao động làm việc cho nhà tuyển dụng , trong tình huống cho thấy rằng trong số những người đăng ký tại Văn phòng Lao động không có những người mà  họ có thể đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng lao động.

Các thủ tục thử nghiệm như sau:

 1. Người sử dụng lao động đăng yêu cầu  tuyển dụng người làm việc tại  Văn phòng Lao động của huyện – thành phố . Mã số và tên ngành nghề có thể được tìm thấy tại: www.praca.gov.pl;
 2. Phân tích hồ sơ của những người không có việc làm và những người  tìm kiếm việc làm;
 3. Nếu thấy rằng trong hồ sơ đăng ký có một số lượng người có đầy đủ những  đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển đụng, thì phải tổ chức việc tuyển dụng trong những người không có việc làm và trong những người tìm kiếm việc làm;
 4. So sánh thù lao-tiền lương mà chủ nhân đưa ra đối với tiền lương trong cùng một nghề tương tự hoặc cùng loại công việc – xem mức lương có được tương tự;
 5. Trưởng phòng Lao động ra quyết định trong thời gian:
  - không quá 14 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ tại Văn phòng lao động , nếu việc phân tích các hồ sơ của những người không có việc làm và những người tìm kiếm việc làm không có khả năng rõ ràng để tổ chức tuyển dụng;
  - không quá 21 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ trong trường hợp tổ chức tuyển dụng trong những người không có việc làm và  những người tìm kiếm việc làm;
 6. Thông tin của Trưởng phòng được chuyển đến người sử dụng lao động là người nộp đơn được đính kèm vào đơn xin giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú và lao động (giấy phép cư trú và lao động là gì? ->).

Cần chú ý rằng trong suốt quá trình làm thủ tục sẽ không xét những yêu cầu làm việc của người sử dụng lao động nếu những yêu cầu đó có thể thấp hoặc cao hơn liên quan đến công việc mà người nước ngoài phải thực hiện.

Không phải việc làm nào cũng đòi hỏi Phòng lao động  phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm thị trường lao động.

Phòng Lao Động không cần thiết phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm thị trường lao động,  khi nó liên quan các trường hợp sau:

 1. công việc sẽ được thực hiện có trong danh sách ngành nghề thiếu người làm việc, được ghi trong quy chế của chủ tịch tỉnh;
 2. người sử dụng lao động xin kéo dài giấy phép lao động cho người nước ngoài và vẫn làm công việc như trước;
 3. công dân của nước có chung biên giới với Ba Lan hoặc với nước mà Ba Lan phối hợp trong lĩnh vực di cư kinh tế , mà trong khoảng thời gian ngay trước khi nộp đơn đã làm việc ít nhất 3 tháng  cho cùng một chủ nhân trên cơ sở giấy chứng nhận về ý định nhận vào làm việc - với điều kiện là phải trình diễn những tài liệu trên;
 4. những trường hợp khác (huấn luyện viên thể thao, vận động viên, bác sĩ thực tập và bác sĩ nha khoa);
 5. khi các công dân của Armenia, Belarus, Gruzia, Moldova, Nga và Ukraine đã thực hiện công việc cho cùng một chủ nhân và làm công việc tương tự trong ít nhất ba tháng ngay trước khi xin cấp giấy phép lao động và trên cơ sở hợp đồng lao động ký kết bằng văn bản (chỉ liên quan đến công việc chăm sóc điều dưỡng hoặc giúp việc trong nhà cho các cá nhân trong gia đình).

Ngoài các trường hợp nêu ở trên, trước khi nộp đơn xin giấy phép cư trú và lao động (giấy phép cư trú và lao động là gì? ->) kiểm tra thử nghiệm thị trường lao động là không cần thiết nếu:

 1. người nước ngoài ngay lập tức trước khi nộp đơn xin giấy phép cư trú có thời hạn và giấy phép lao động đã có giấy phép lao động hoặc giấy phép cư trú và đã làm việc cho cùng một chủ nhân cho cùng một công việc, hoặc,
 2. người nước ngoài đáp ứng các điều kiện để được miễn nghĩa vụ để không cần có giấy phép lao động (ai có thể làm việc không cần có giấy phép lao động? ->).
Facebook