Test rynku pracydrukuj

Test rynku pracy to procedura uzyskania informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, potwierdzającej brak możliwości zatrudnienia na dane stanowiska obywatela Polski lub obywatela UE. Oznacza to, że cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na prace u danego pracodawcy w sytuacji, gdy okaże się, że wśród osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy nie ma takich, które mogą spełnić wymagania pracodawcy.

Procedura jest następująca:

 1. Pracodawca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy zgłoszenie wolnego miejsca pracy. Kody i nazwy zawodów można znaleźć na stronie www.praca.gov.pl.
 2. Dokonywana jest analiza rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy.
 3. Jeśli okaże się, że w rejestrach figuruje odpowiednia liczba osób spełniających wymagania wynikające ze złożonej oferty, organizowana jest rekrutacja wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.
 4. Porównuje się wysokość wynagrodzenia proponowanego przez pracodawcę w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub podobnym zawodzie lub rodzaju pracy – stawki te powinny być zbliżone.
 5. Starosta wydaje decyzję w terminie:
  -nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika możliwość zorganizowania rekrutacji;
  -nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.
 6. Informacja starosty jest przekazywana pracodawcy, który składa ją jako załącznik do wniosku o zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę (co to jest zezwolenie na pobyt i pracę?->)

Należy mieć na uwadze fakt, iż w toku procedury nie bierze się pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zaniżone lub zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.

Nie każda praca wymaga przeprowadzenia przez urząd pracy testu rynku pracy

Przeprowadzenie przez urząd pracy testu rynku pracy nie jest wymagane w szczególności, gdy dotyczy następujących przypadków:

 1. praca, która ma być wykonywana znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, zamieszczonym w rozporządzeniu wojewody;
 2. pracodawca ubiega się o przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku;
 3. prac pielęgnacyjno-opiekuńczych lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym;
 4. obywatel państwa graniczącego z Polska lub państwa, z którym Polska współpracuje w zakresie migracji zarobkowych (tj. Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy), który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku wykonywał przez co najmniej 3 miesiące prace dla tego samego pracodawcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy – pod warunkiem przedstawienia potwierdzających to dokumentów;
 5. inne przypadki (trener sportowy, sportowiec, odbywający szkolenie lekarz i lekarz dentysta).

Oprócz wypadków, wymienionych powyżej, przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt i pracę (co to jest zezwolenie na pobyt i pracę->?) test rynku pracy nie jest wymagany jeśli:

1)      cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub

2)      cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (kto może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę->?). 

WYKAZ ZAWODÓW I RODZAJÓW PRACY, W STOSUNKU DO KTÓRYCH WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ NIE WYMAGA UWZGLĘDNIENIA INFORMACJI STAROSTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 88C UST. 1 PKT 2 USTAWY: 

Facebook