bạn đang ở:
trang chủ ĐỐI XỬ BẤT BÌNH ĐẲNG Tổ chức các ngày lễ

Tổ chức các ngày lễIn ra

Tại Ba Lan ngày lễ quốc gia,và những ngày nghỉ lễ là những ngày nghỉ không làm việc. Một số ngày lễ Công giáo được quy định theo pháp luật là các ngày lễ quốc gia và cũng là ngày nghỉ không làm việc. Những người theo các tôn giáo khác có ngày lễ tôn giáo không rơi vào ngày nghỉ làm việc, có thể xin nghỉ làm việc. Tuy nhiên,phải làm bù vào một ngày khác.

Nhân viên phải nộp đơn xin nghỉ lễ ít nhất trước 7 ngày. Người sử dụng lao động phải thông báo cho nhân viên điều khiện làm bù không muộn hơn trước 3 ngày,nhân viên đi nghỉ lễ.

Nếu người lao động muốn có một ngày nghỉ vào một ngày cụ thể mỗi tuần, cũng có thể bố trí thời gian biểu làm việc cá nhân.

Thông thường, tiền lương tháng, của nhân viên xin nghỉ việc không thay đổi, bởi vì ngày làm bù được thực hiện trong cùng một tháng.

Tìm ở đâu sự giúp đỡ trong trường hợp đối xử không công bằng?

Tại Ba Lan, có những tổ chức cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người gặp phải sự phân biệt đối xử bất bình đẳng:

           •  Hội Luật Ba Lan Chống Phân biệt đối xử: Tư vấn pháp lý vào hôm thứ hai và

               thứ năm từ 10-16 giờ, điện thoại (22) 498-15-26  hoặc (22) 498 15 27,

               địa chỉ e-mail mwieczorek@ptpa.org.pl
   Có thể hẹn gặp luật sư nhưng phải hẹn trước


•  Quỹ Trung tâm Quyền Phụ nữ: Điện thoại: (22) 622-25-17 ,

                địa chỉ e-mail porady.prawne @ cpk.org.pl


•  Trung tâm Thông tin dành cho Người Khuyết tật: điện thoại (22) 831 85 82

                hoặc (22)   831 01 39 

     
•  Trung tâm Trợ giúp pháp lý mang tên Halina Niec: điện thoại 12 633 72 23 ,

                địa chỉ  e-mail : porady@pomocprawna.org


•  Trung tâm Quyền phụ nữ: Có thể sắp xếp gặp trực tiếp với luật sư,phải hẹn

                trước qua điện thoại, điện thoại (22) 652 01 17,

                địa chỉ e-mail: porady.prawne @ cpk.org.pl


•  Hiệp hội quốc gia chống Mobbing : ul. Ołbińska 18/5, 50-237 Wrocław,

                điện thoại: 606 37 19 19      

Bạn cũng có thể tìm sự giúp đỡ tại các tổ chức công cộng:

            •  Đại diện Quyền Công Dân: Aleje Sọlidarności 77, 00 - 090 Warszawa,

               điện thoại: (22) 551 77 00 , địa chỉ e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
•  Đại Diện Trẻ em: ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa,

                điện thoại (22) 583 66 00 , email: rpd@brpd.gov.pl
•  Đại Diện Chính phủ  về việc Đối Sử Bình đẳng: Aleje Ujazdowskie 1/3,

                00-583Warszawa, điện thoại: (22) 694 75 35 ,

                địa chỉ e-mail: bprt@kprm.gov.pl
•  Đại Diện Quyền Bệnh nhân : Aleje Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa,

                điện thoại (22) 532 82 50 , số điện thoại trên toàn quốc miễn phí :

                800 190 59 (gọi từ điện thoại cố định chỉ),

                địa chỉ e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
•   Đại Diện Chính phủ về việc Người Tàn tật: ul. Nowogrodzka 1/3/5,

                00 - 513 Warszawa, điện thoại: (22) 826 96 73      

Bạn cũng có thể tìm  sự giúp đỡ miễn phi từ nhà tâm lý :


•  tâm lý hỗ trợ điện thoại: 116 123 (điện thoại gọi miễn phí!)
•  Trung tâm Quyền Phụ nữ cung cấp tư vấn tâm lý cho phụ nữ là nạn nhân của tội

                phạm tình dục, bạo hành bởi từ người chồng hoặc đối tác. Và phụ nữ bị ngược

                đãi. Để sắp xếp cuộc gặp trực tiếp với nhà tâm lý học, cần phải hẹn qua điện

                thoại trước,

 

            điện thoại (22) 652 01 17, địa chỉ e-mail: porady.psychologiczne @ cpk.org.pl
• Hiệp hội Lambda: đường dây Tin cậy cho những người đồng tính và người thân của họ, số điện thoại (22) 628 52 22      

Facebook