Jesteś na:
Strona główna FAQ System Informacyjny Schengen (SIS)

System Informacyjny Schengen (SIS)drukuj

Czy cudzoziemiec może sprawdzić czy jest wpisany do systemu SIS?

Każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania wyczerpujących informacji na temat dotyczących jej danych osobowych, które są przetwarzane w zbiorach danych.

 Cudzoziemiec lub ustanowiony w sprawie pełnomocnik może wystąpić również do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o:

1. udzielenie informacji o wpisaniu danych osobowych cudzoziemca do wykazu lub do Systemu Informacyjnego Schengen;

2. sprostowanie jego danych osobowych zawartych w wykazie lub w Systemie Informacyjnym Schengen, jeżeli stwierdzi, że nie są prawdziwe;

3. wykreślenie jego danych osobowych zawartych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen, jeżeli zostały tam umieszczone w wyniku błędu.

Ustalenia pełnomocnictwa nie musi być zawarte w formie aktu notarialnego. Może ono być sporządzone od ręki i powinno zawierać: imię i nazwisko mocodawcy (tj. osoby ustanawiającej pełnomocnika), pełny adres z kodem pocztowym mocodawcy, datę i miejsce urodzenia mocodawcy, zakres czynności, do których upoważniony jest pełnomocnik, adres pełnomocnika zamieszkałego w Polsce, nr i nazwę dokumentu tożsamości, którego uwierzytelnioną kserokopię należy załączyć do wniosku, podpis wnioskodawcy. Przykładowe wzory pełnomocnictw można znaleźć tutaj.

Aby uzyskać w/w informacje, należy wystąpić do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z pisemnym wnioskiem sporządzonym w języku polskim, zawierającym:

- dokładne dane osobowe: imię, nazwisko, wcześniej posiadane nazwiska,

- datę urodzenia,

- adres zamieszkania,

- precyzyjne określenie treści swojego żądania,

- własnoręczny podpis.

Do wniosku można dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości (np. paszportu).

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej. Wysokość opłaty skarbowej to 17 zł.:

Komplet dokumentów należy przesłać na adres:

Urząd do Spraw Cudzoziemców

Departament Legalizacji Pobytu

Wydział Wykazu Cudzoziemców

ul. Koszykowa 16

02-564 Warszawa

lub złożyć na biurze podawczym w budynku Urzędu przy ulicy Koszykowej 16 w godzinach od 8:15 do 16:00.

Przebywam w Polsce bez ważnej wizy i ważnej karty pobytu. Czy mogę zalegalizować swój pobyt w Polsce na podstawie tego, że pracuję w Polsce?

Niestety możliwości zalegalizowania pobytu w Polsce osoby, która przebywa w tym kraju bez ważnego dokumentu pobytowego są bardzo ograniczone. Na podstawie przedstawionych informacji, wydaje się, że sposobem na legalizację pobytu na podstawie pracy jest jedynie wyjazd do kraju pochodzenia. Jeżeli wyjechałby Pan do swojego kraju, to na granicy dostanie Pan decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia Polski z określonym terminem zakazu wjazdu do Polski. Minimalny okres, na który może zostać wydany taki zakaz to 6 miesięcy, a maksymalny to 5 lat. Jeżeli wykona Pan decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia Polski w terminie, to może Pan złożyć wniosek do Komendanta Oddziału Straży Granicznej, który wydał Panu zakaz wjazdu, z prośbą o cofnięcie Panu zakazu wjazdu. Jeśli nie zachodzą okoliczności, które uniemożliwiają cofnięcie zakazu (np. taką okolicznością może być fakt, iż cudzoziemiec stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski), to Straż Graniczna ten zakaz rzeczywiście cofa. Procedura cofnięcia zakazu wjazdu może trwać od jednego do kilku miesięcy w zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca. W przypadku, gdy zakaz wjazdu będzie cofnięty, będzie Pan mógł ubiegać się w konsulacie polskim o wizę, na przykład, z tytułu pracy. Po przyjeździe do Polski na podstawie wizy, będzie Pan również miał możliwość ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie wykonywanej pracy.

Jeżeli zdecyduje się Pan wyjechać z Polski, zachęcamy do zapoznania się z Programem Pomocy w Dobrowolnym Powrocie i Reintegracji ->

Facebook