Jesteś na:

Studiadrukuj

Mam polskie obywatelstwo. Czy mój mąż ma prawo studiować w Polsce na takich samych warunkach jak obywatele Polski?

Możliwość podjęcia studiów w Polsce na tych samych zasadach jak obywatele Polski jest uzależniona od dokumentu, który uprawnia do pobytu w Polsce. Jeżeli Pani mąż przebywa w Polsce na podstawie wizy lub karty pobytu czasowego, to nie ma on prawa do podjęcia bezpłatnych studiów w Polsce. Studia na takich samych zasadach jak obywatele Polski (w tym możliwość nieodpłatnego podejmowania studiów na uczelniach publicznych) mogą podjąć cudzoziemcy, którzy mają zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE). Cudzoziemcy, którzy nie mają prawa do pobytu stałego w Polsce (w tym małżonkowie obywateli Polski, których podstawą pobytu jest wiza lub zezwolenie na pobyt czasowy) mogą podejmować naukę w Polsce na zasadach odpłatności. Na uzasadniony wniosek cudzoziemca rektor uczelni może obniżyć opłatę lub zwolnić z niej całkowicie. 

Mam zezwolenie na pobyt stały i studiuję w Polsce. Na uczelni zostałam poinformowana, że nie mam prawa do stypendium. Czy to jest zgodnie z prawem?

Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały ma prawo podjąć studia w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele Polski (a więc także nieodpłatnie). Cudzoziemcy, którzy mogą podejmować studia na takich samych zasadach jak obywatele polscy, mają prawo do ubiegania się o stypendia opłacane ze środków budżetu państwa. Zezwolenie na pobyt stały nie daje automatycznie prawa do otrzymywania stypendium w Polsce. Aby otrzymać stypendium w Polsce, cudzoziemiec, tak samo jak obywatel Polski, musi spełnić określone warunki. Generalnie, są dwa rodzaje stypendiów - naukowe i socjalne. Stypendium naukowe jest przyznawane osobie na podstawie średniej z uzyskanych ocen, natomiast stypendium socjalne jest przyznawane w wypadku, gdy student jest w trudnej sytuacji materialnej. Aby uzyskać informację, czy spełnia Pan warunki, aby otrzymać stypendium, należy kontaktować się bezpośrednio z uczelnią.

Facebook