Jesteś na:
Strona główna Repatriacja Pomoc dla repatriantów Remont lub adaptacja mieszkania

Remont lub adaptacja mieszkaniadrukuj

Pomoc na remont lub adaptację mieszkania

Repatriantowi, który przybył do Polski z terenów azjatyckich b. ZSRR i poniósł koszty związane z remontem lub adaptacją lokalu, w którym zamieszkał, przysługuje częściowe pokrycie poniesionych na ten cel kosztów do określonej kwoty na każdego członka rodziny. Kwota ta została określona w ustawie jako 4 120 zł i jest co roku podwyższana proporcjonalnie do wzrostu cen. Podstawą jej rewaloryzacji jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, ogłaszany w grudniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. W roku 2014 wynosiła 5 442,75 zł na osobę.

Pomoc jest wypłacana przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i stanowi zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów. Żeby z niej skorzystać trzeba wystąpić do starosty z odpowiednim wnioskiem w ciągu 24 miesięcy od dnia nabycia obywatelstwa polskiego (czyli od dnia wjazdu do Polski na podstawie wizy repatriacyjnej). Trzeba też wykazać, że deklarowane wydatki były potrzebne i że zostały naprawdę poniesione – konieczne do tego będą faktury, kopie przelewów bankowych lub poświadczenia dokonania zapłaty gotówką. Warto też wykonać  zdjęcia przed i po remoncie lub adaptacji, żeby udokumentować zmianę. O wysokości przyznanej pomocy w określonych wyżej ramach decyduje starosta.

Taka sama pomoc może być udzielona także repatriantowi, który przybył do Polski z innych terenów niż azjatycka część b. ZSRR, jeżeli znajduje się on w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Decyzja o przyznaniu pomocy i jej wysokości należy w tym przypadku do starosty, który jej udzielenia może odmówić.

Pomoc taka nie przysługuje repatriantom, którzy przyjeżdżają do Polski na zaproszenie gminy i otrzymują od niej już wyremontowane mieszkanie. Należy też pamiętać, że żeby z niej skorzystać, trzeba najpierw za remont zapłacić własnymi pieniędzmi. Można też wystąpić do gminy, żeby to ona przeprowadziła konieczny remont i adaptację. Wtedy to gmina pokryje koszty wykonanych prac i otrzyma zwrot tych kosztów. O taką pomoc do gminy mogą też zwrócić się pracodawcy, którzy zapraszają do Polski repatrianta zapewniając mu zatrudnienie i mieszkanie.

Od decyzji starosty dotyczących przyznania, odmowy przyznania i ustalenia wysokości pomocy można odwołać się do wojewody.

Facebook