bạn đang ở:

Quyền sở hữu vĩnh viễnIn ra

Quyền sở hữu bất động sản cho phép chủ nhân sử dụng nó phù hợp với pháp luật và các chuẩn mực thông thường . Chủ sở hữu có thể nhận được những lợi ích và thu nhập từ những bất động sản mà mình có . Quyền sở hữu căn hộ cũng cho chủ quyền sở hữu một phần trong khối tài sản chung của tòa nhà và đất của tòa nhà.
Quyền sở hữu có thể có được là do mua trên cơ sở hợp đồng mua bán , trao đổi , cho-tặng , chuyển nhượng tài sản hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu . Hợp đồng phải được lập dưới hình thức là một văn bản công chứng, nếu không sẽ không có giá trị. Quyền sở hữu là có không thời hạn . Quyền này có thể chuyển nhượng và có thể được thừa kế.

Lưu ý: sở hữu chung từng phần là sở hữu trong các phần . Mỗi đồng chủ sở hữu có quyền quyết định về phần của mình. Quyền sở hữu chung cho phép sử dụng tài sản của mình theo ý muốn của đồng chủ sở hữu. Quyền sở hữu chung là sở hữu chung của vợ chồng.

Facebook