bạn đang ở:

Quyền sử dụng lâu nămIn ra

Ở Ba Lan , hầu hết đất là của nhà nước. Chủ sở hữu nhà xây dựng trên đất của nhà nước,  có quyền mua đất đó dưới hình thức gọi là mua-thuê đất lâu năm. Các chủ mua-thuê trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng có quyền sử dụng bất động sản của mình , cũng như có quyền là chủ sở hữu bất động sản . Quyền sở hữu đất lâu năm là quyền được chuyển nhượng và có thể thừa kế, nhưng giới hạn bởi thời gian. Thời hạn cho quyền sử dụng đất lâu năm thường là 99 năm. Trong trường hợp đặc biệt , thời điểm cho quyền sử dụng đất có thể được rút ngắn. Nhưng không thể rút ngắn dưới 40 năm . Trước năm năm khi hết hạn hợp đồng quyền sử dụng , có thể xin kéo dài cho một thời hạn nữa.

Phương thức để sử dụng đất của người có quyền sử dụng đất lâu năm được xác định bằng hợp đồng công chứng.

Trong hợp đồng như vậy phải cần có :

  • ngày bắt đầu và ngày hoàn thành công trình xây dựng trên đất đó ,
  • cách xây dựng các tòa nhà và các thiết bị,
  • các điều khoản và thời gian xây dựng lại ( trong trường hợp bị hỏng hoặc phá hủy tòa nhà trong thời gian sử dụng ) ,
  • đền bù cho người có quyền sử dụng đất sau khi hết quyền sử dụng đất .

Chú ý: Khi nhận được quyền sử dụng đất sẽ phải trả lệ phí ban đầu .  Và cũng như trong suốt thời gian sử dụng đất cứ đến 31 tháng ba mỗi năm ( trả trước cho năm ấy, mà không cần phải nhắc ), người sử dụng đất  phải trả lệ phí năm cho quyền sử dụng đất lâu năm - phí năm ->  phí sử dụng và phí định kỳ.

Facebook