bạn đang ở:
trang chủ THẤT NGHIỆP QUY CHẾ NGƯỜI TÌM VIỆC LÀM Quyền lợi và nghĩa vụ của người tìm việc làm

Quyền lợi và nghĩa vụ của người tìm việc làmIn ra

Quyền lợi của người tìm việc làm

Người có quy chế là người tìm việc làm, có thể nhận sự giúp đỡ tìm việc,  được hướng dẫn thông tin về ghề nghiệp, được hỗ trợ trong việc tìm kiếm việc làm một cách triệt để từ  phòng lao động .

Trách nhiệm của người tìm việc làm

Trách nhiệm chính của người đăng ký là người tìm việc là phải có liên hệ với phòng lao động, ít nhất  90 ngày một lần và trong thời hạn đã hẹn để xác nhận là người tìm việc vẫn  muốn nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ. Người tìm việc có nghĩa vụ tham gia vào những khoá học, đào tạo, hay học sau đại học mà phòng lao động tổ chức.

Facebook