bạn đang ở:
trang chủ ĐẠI HỌC Ở BA LAN Quyền làm việc của sinh viên

Quyền làm việc của sinh viênIn ra

Thông tin về việc làm có thể được đọc ở đây

Lưu ý rằng sinh viên nước ngoài không cần giấy phép làm việc nếu:

 

  •      ở hoặc đến Ba Lan để thực hiện hoặc tiếp tục học đại học chính quy hoặc  nghiên cứu tiến sĩ chính quy, và cơ sở lưu trú tại Ba Lan là thẻ cư trú được cấp cho mục đích vào học hoặc tiếp tục học . Người nước ngoài cũng được miễn giấy phép như vậy trong trường hợp đã học đại học tại một nước thành viên EU khác và có ý định để tiếp tục hoặc hoàn thành học tại Ba Lan.
  •     sinh viên đang theo học đại học chính quy và ở Ba Lan trên cơ sở của thị thực trong trường hợp này có thể làm việc mà không cần giấy phép.
  •      là sinh viên làm việc, thực tập nghề được cử đến do tổ chức thuộc các thành viên của các hiệp hội sinh viên quốc tế (ví dụ, Hiệp hội quốc tế của sinh viên y khoa, gửi đến Ba Lan các sinh viên nước ngoài để thực tập và làm việc);
  •      là sinh viên làm việc trong khuôn khổ cộng tác dịch vụ việc làm công cộng và các đối tác nước ngoài của họ, nếu cần ủy thác nước ngoài làm việc được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền giao làm việc;
  •      là sinh viên đại học, được gửi đến để thực tập nghề trong thời hạn sáu tháng trong năm (theo hợp đồng giữa trường đại học nước ngoài và người sử dụng lao động, đã đăng ký tại các Phòng Lao động quận có thẩm quyền nơi cư trú hoặc kinh doanh của người sử dụng lao động);
  •      là sinh viên trường đại học hoặc học sinh trường dậy nghề của các nước thành viên EU hoặc các nước EOG ngoài EU hoặc Liên đoàn Thụy Sĩ. Những người thực hiện công việc theo quy tắc thực hành nghề nghiệp của chương trình đại học và đào tạo, với điều kiện họ được giới thiệu đi thực hành từ trường đại học.
Facebook