bạn đang ở:

QUYỀN CỦA NGƯỜI LÀM VIỆCIn ra

Để tìm, khẳng định quyền của người lao động ở đâu?

Trong trường hợp vi phạm quyền người lao động (để biết thêm thông tin về quyền của người làm việc, tìm thấy ở đây), tức là những người có được quyền là những người người đã ký hợp đồng lao động – (biết thêm thông tin về hợp đồng lao động là có sẵn ở đây ->), nhân viên có thể nộp đơn khiếu nại đến Thanh tra Lao động Nhà nước (PIP) và / hoặc tòa án lao động.
Theo quy tắc, nhân viên (người khiếu nại) không phải trả các chi phí xử lý khiếu nại cho các tổ chức trên.

Chú ý: Trong trường hợp hợp đồng dân sự chỉ có thể đòi lại quyền lợi của mình bằng biện pháp dân sự. Nhưng để theo đuổi giải quyết quyền lợi của mình, họ phải trả các chi phí khiếu nại cho các cơ quan có thẩm quyền. Để biết thêm thông tin về hợp đồng dân sự có sẵn ở đây

 

PIP là một cơ quan - ngoài việc kiểm tra tính hợp pháp làm việc – còn kiểm soát và giám sát việc chấp hành luật lao động ( Luật Lao Động). PIP kiểm tra người sử dụng lao động - thông tin về tính hợp pháp làm việc có sẵn ở đây
Toà lao động là một đơn vị riêng biệt của tòa án, được thành lập để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ mối quan hệ lao động (Luật Lao Động ).

Làm thế nào để đấu tranh về quyền lợi của mình?

           Thanh tra Lao động Quốc gia

Khiếu nại đến Thanh tra Lao động Nhà nước , nộp đơn qua Thanh tra Lao động quận- huyện (OIP) bằng văn bản - nó có thể  gửi qua bưu điện hoặc e-mail, hoặc trực tiếp đến OIP. địa chỉ OIP của có sẵn ở đây

Không có nghĩa vụ nộp đơn kiện theo mẫu quy định. Những thông tin sau đây luôn luôn phải được có trong đơn khiếu nại:

  •      đơn kiện ai? (tên công ty / tên người bị kiện, địa chỉ / nơi cư trú);
  •      trình bầy sự vi phạm – là nội dung của đơn kiện (khiếu nại).


       Chú ý: có lợi là thu thập các tài liệu xác nhận lời của người khiếu nại (ví dụ như tài

             liệu, mà nhân viên nhận được từ người sử dụng lao động , e-mail liên quan đến các

             sự kiện được mô tả, sự đồng ý của các nhân chứng để xác nhận lời nói của người

             nộp đơn). Đây sẽ là những bằng chứng để chứng minh sự vi phạm.

 

  •      tên và địa chỉ của đương đơn.


        Chú ý: theo quy luật đơn vô danh sẽ không được PIP xem xét. Nếu nhân viên

              không muốn người sử dụng lao động biết ai là người viết đơn kiện, thì có thể để

              nghị muốn giữ kín danh tính (do đó dữ liệu của họ sẽ không được cung cấp cho

              người sử dụng lao động biết và không có trong biên bản kiểm tra).

Hồi đáp khiếu nại, thanh tra có trách nhiệm kiểm tra người sử dụng lao động. Kiểm tra thường diễn ra trong vòng 1 tháng từ khi nhận được đơn khiếu nại.
Thanh tra lao động có nhiệm vụ kiểm tra tất cả các sự kiện được mô tả trong đơn của người kiện.
Chi phi cho kiểm tra bởi ngân sách nhà nước.

 

Nếu tìm thấy những sai sót, thanh tra ghi - chuyển các trường hợp sai sót đến người sử dụng lao động và đó một tài liệu đòi hỏi người sử dụng lao động để loại bỏ / điều chỉnh những sai sót (ví dụ như thanh tra ra quyết định về trả tiền, yêu cầu người sử dụng lao động trả nợ lương  cho nhân viên ). Người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện nó.

PIP gửi kết quả kiểm tra đến địa chỉ được cung cấp bởi người nộp đơn kiện.
Người sử dụng lao động có thể kháng cáo quyết định của thanh tra lao động ra tòa án hành chính tỉnh.

Toà án lao động

Nhân viên có thể yêu cầu đòi bồi thường quyền lời của mình xẩy ra trong quá trình làm việc thông qua tòa án.

Thời hạn nộp đơn kiện phụ thuộc vào tính chất của sự việc. Nếu đây là khiếu nại về việc chấm dứt hợp đồng lao động, nhân viên có 7 ngày, trong trường hợp bị kỷ luật đuổi việc – có 14 ngày. Trong hầu hết các trường hợp khác nên được thực hiện trước khi hết thời hiệu, tức là trong vòng ba năm.


Đơn khiếu nại được nộp tại tòa án phường-xã tại tòa án lao động có thẩm quyền nơi doanh nghiệp / nơi cư trú của người sử dụng lao động. Ngoại lệ là trường hợp, giá trị đòi bồi thường vượt quá 75 nghìn zł. - trong trường hợp này đơn kiện được nộp tại tòa án quận-huyện.

Đơn kiện phải được nộp bằng văn bản. Nhân viên có thể tự viết đơn kiện, trong trường hợp chưa đầy đủ, tòa sẽ gọi bổ sung. Đơn kiện cũng có thể được đệ trình bởi công tố viên hoặc tổ chức công đoàn. Nếu vụ án liên quan đến việc xác định mối quan hệ lao động, thì thanh tra lao động cũng có thể đặt đơn kiện.


Nhân viên có thể trước tòa án tự bảo vệ mình, nhưng cũng có thể ủy quyền người đại diện, không cần phải là luật sư. Nếu trước đó trong việc này PIP đã kiểm tra, tòa án có thể yêu cầu chuyển giao hồ sơ từ  lần kiểm tra này.


Người lao động và người sử dụng lao động có thể đi đến thoả thuận ở từng giai đoạn của vụ án. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ có giả trị như bản án.

Nếu yêu cầu bồi thường của nhân viên không vượt quá 50 nghìn zł., thì không phải trả chi phí cho vụ án. Khi số tiền cao hơn, sẽ phải trả 5% số tiền tranh chấp (yêu cầu). Hãy nhớ rằng, nếu bị thua tòa, nhân viên có thể phải trả chi phí cho các chuyên gia và đại diện, những người được thuê bởi người sử dụng lao động.

Bản án của Toà án cấp sơ thẩm thứ nhất, có thể được kháng cáo. Đơn kháng cáo phải nộp trong vòng 2 tuần kể từ ngày tuyên bố bản án hoặc khi nhận được bản án, nguyên nhân quyết án. Muốn nhận được giải thích của bản án, phải nộp đơn cho tòa án. Đơn kháng cáo nộp tại tòa án nơi vụ án đã được xét xử.
Bản án của Toà án cấp sơ thẩm thứ hai, nếu kháng cáo - quy định chỉ giám đốc thẩm-tức yêu cầu hủy bản án ( có nghĩa là sử dụng trường hợp đặc biệt để chống án từ phán quyết cuối cùng của tòa án ) đến Tòa án Tối cao. Tuy nhiên, có thể khang cáo được khi giá trị tranh chấp phải vượt quá 10 nghìn zł. . Khiếu nại giám đốc thẩm – yêu cầu hủy bản án phải được nộp bởi luật sư.

 

Facebook