Prawo własnościdrukuj

Prawo własności do nieruchomości pozwala rozporządzać nią zgodnie z prawem i normami zwyczajowymi. Właściciel może czerpać pożytki i inne dochody z rzeczy, które posiada. Wyodrębnienie prawa własności lokalu nadaje również udział właścicielowi w nieruchomości wspólnej i gruncie.

Prawo własności można nabyć na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości czy też innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności. Umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Prawo własności nie ma ograniczenia czasowego. Jest to prawo zbywalne i może być dziedziczone.

Uwaga: Współwłasność ułamkowa to własność w częściach ułamkowych. Każdy współwłaściciel ma prawo rozporządzać swoją częścią samodzielnie.
Współwłasność łączna pozwala rozporządzać własnością zgodnie z wolą współwłaścicieli. Współwłasnością łączną jest współwłasność małżonków.  

Facebook