Jesteś na:

Prawo użytkowania wieczystegodrukuj

W Polsce większość gruntów jest własnością Skarbu Państwa. Właściciele nieruchomości wybudowanych na terenach Skarbu Państwa kupują prawo do tzw. użytkowania wieczystego gruntu. Użytkownik wieczysty w trakcie trwania umowy może korzystać ze swojej nieruchomości, tak jak posiadacz prawa własności. Prawo użytkowania wieczystego jest prawem zbywalnym i dziedziczonym, ale ograniczonym w czasie. Okres użytkowania wieczystego trwa najczęściej 99 lat. W szczególnych przypadkach czas użytkowania wieczystego może być skrócony. Nie może wynosić jednak mniej niż 40 lat. Na 5 lat przed wygaśnięciem prawa użytkowania, można ubiegać się o jego przedłużenie na kolejny okres.

Sposób korzystania z gruntu przez użytkownika wieczystego określa umowa notarialna. Umowa taka powinna zawierać:

  • terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych na danym gruncie,
  • rodzaj wybudowanych budynków i naniesionych urządzeń,
  • warunki i terminy odbudowy (w przypadku zniszczenia bądź rozbiórki budynków w czasie trwania użytkowania),
  • wynagrodzenie należne użytkownikowi wieczystemu po  wygaśnięciu jego prawa.

Uwaga: Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu wiąże się z opłatą początkową. Co więcej, przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do dnia 31 marca każdego roku (z góry za dany rok, bez wezwania) użytkownik wieczysty musi zapłacić opłatę roczną za użytkowanie wieczyste ->

Facebook