Jesteś na:
Strona główna Handel ludźmi Prawa ofiar handlu ludźmi

Prawa ofiar handlu ludźmidrukuj

Ofiara handlu ludźmi współpracująca z organami ścigania, która zerwała kontakty ze sprawcami, może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę – co to jest zezwolenie na pracę?

Osobie korzystającej z czasu do namysłu (przebywającej w Polsce na podstawie zaświadczenia) nie przysługuje prawo do pracy. Prawo do pracy przysługuje jednak ofierze handlu ludźmi, która podjęła współpracę z organami ścigania. Ofiary handlu ludźmi mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej. Wsparcie w ramach systemu pomocy społecznej przysługuje m.in.: cudzoziemcom zidentyfikowanym w Polsce jako ofiary handlu ludźmi, którzy przebywają na terytorium Polski na podstawie zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, iż są ofiarami handlu ludźmi lub zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi.

Ofiara handlu ludźmi ma również prawo ubiegania się o kompensatę (zadośćuczynienie i odszkodowanie). Proces o kompensatę toczy się w sądzie rejonowym i rozpoczyna się na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej (w pewnych wypadkach również prokurator). Wystąpienie o kompensatę nie jest uzależnione od faktu wykrycia, oskarżenia lub skazania sprawcy przestępstwa.

Facebook