Jesteś na:
Strona główna Bezrobocie Status osoby bezrobotnej Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej

Prawa i obowiązki osoby bezrobotnejdrukuj

Prawa osoby bezrobotnej

Powiatowy urząd pracy udziela osobom zainteresowanym informacji o dostępnych, wolnych miejscach pracy. Urząd pracy oferuje również pomoc w zakresie profesjonalnej pomocy przy szukaniu pracy i poradnictwo zawodowe oraz organizuje warsztaty i szkolenia dotyczące aktywnego poszukiwania pracy.

Ważne! Bezrobotny w ciągu roku kalendarzowego do 10 dni może przebywać za granicą Polski lub być w innej sytuacji braku gotowości do podjęcia zatrudnienia, jeżeli zawiadomi o tym fakcie właściwy urząd pracy.

W określonych okolicznościach osoba bezrobotna może:

 • zostać skierowana do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych  lub odbycia stażu;
 • jednorazowo otrzymać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • uzyskać finansowy dodatek aktywizacyjny (co to jest dodatek aktywizacyjny?->);
 • uzyskać dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów podyplomowych lub szkoleń;
 • uzyskać zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia zorganizowanego poza miejscem zamieszkania;
 • ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 7, jeżeli jest rodzicem samotnie wychowującym;
 • korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach NFZ->. Urząd pracy opłaca składkę zdrowotną osobom bezrobotnym.
  Osoba bezrobotna może również dokonać zgłoszenia członków rodziny ubezpieczenia, czyli:
  • dziecko (własne, małżonka, przysposobione, wnuka) do ukończenia 18 roku życia dziecka (do 26 lat, gdy dziecko się uczy);
  • małżonka.

Ważne! W celu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym dodatkowej osoby należy przekazać urzędowi dane: imię i nazwisko, numer PESEL, o ile posiada, adres zamieszkania oraz stopień pokrewieństwa z osobą bezrobotną (jeżeli dziecko nosi inne nazwisko należy przedstawić akt urodzenia dziecka).

Dodatkowo, bezrobotnemu do 30 roku życia może zostać przyznany bon szkoleniowy, stażowy, zatrudnieniowy lub na zasiedlenie w związku z podjęciem pracy zarobkowej lub rozpoczęciem działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Zasiłek dla bezrobotnych

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym urzędzie pracy, gdy w ciągu ostatnich 18 miesięcy przez okres co najmniej 365 dni był:

 • zatrudniony lub wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o cywilnoprawnej lub opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, jeżeli postawą wymiaru wynagrodzenia było co najmniej minimalne wynagrodzenie;
 • był zatrudniony za granicą i przybył do Polski jako repatriant (co to jest repatriacja?->);
 • w przypadku innych okoliczności.

Okres otrzymywania zasiłku wynosi 180 dni i może być wydłużony do 1 roku dla osób:

 • zamieszkałych w powiecie, gdzie stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% stopy bezrobocia w kraju;
 • powyżej 50 roku życia oraz posiadających co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku;
 • samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat albo mających na utrzymaniu dziecko w wieku do 15 lat (gdy małżonek też jest bezrobotny, ale bez prawa do zasiłku).

W okresie pierwszych 90 dni zasiłek w kwocie brutto wynosi:

 1. 664,90 zł (80% podstawowej kwoty zasiłku, gdy okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat);
 2. 831,10 zł (100% podstawowej kwoty zasiłku, gdy okres uprawniający do zasiłku wynosi więcej niż 5 lat, ale mniej niż 20 lat);
 3. 997,40 zł (120% podstawowej kwoty zasiłku, gdy okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat).

W kolejnych miesiącach kwota zasiłku zostaje obniżona odpowiednio do:

 1. 522,10 zł brutto (gdy okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat);
 2. 652,60 zł brutto (gdy okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat);
 3. 783,20 zł brutto (gdy okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat).

Obowiązki osoby bezrobotnej

Osoba zarejestrowana jako bezrobotna ma obowiązek zgłaszania się do właściwego urzędu pracy w wyznaczonym terminie i przyjęcia oferowanej pomocy (np. propozycja pracy, staż, szkolenie).

Bezrobotny ma obowiązek zawiadomić powiatowy urząd pracy o utracie statusu bezrobotnego lub utraty prawa do zasiłku (np. podjęciu zatrudnienia, pracy zarobkowej, rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej) w ciągu 7 dni. Bezrobotny również w ciągu 7 dni musi poinformować urząd o zmianach w jego danych rejestracyjnych (Jakie dane przekazywane są urzędowi w karcie rejestracyjnej? ->). Bezrobotny w przypadku zameldowania na pobyt czasowy musi przekazać urzędowi aktualne zaświadczenie potwierdzające jego zameldowanie, a także poinformować urząd o zmianie miejsca zamieszkania i zarejestrować się w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w okresie do 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,

Ponadto bezrobotny przed podjęciem pracy musi wykonać badania lekarskie i/lub psychologiczne. W przypadku choroby, bezrobotny musi powiadomić urząd o otrzymaniu zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, a także o niezdolności do pracy z tytułu choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny.

Facebook