Jesteś na:
Strona główna FAQ Praca w Polsce

Praca w Polscedrukuj

Czy jeśli mam kartę wydaną z tytułu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, to czy muszę zmieniać tę kartę, jeśli będę chciał w przyszłości zmienić pracodawcę?

Niestety, jeśli cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę zmienia pracodawcę, cudzoziemiec ma obowiązek za każdym razem ponownie ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. W tym wypadku test rynku pracy również będzie wymagany, a nie przedstawienie jego wyniku będzie stanowiło brak formalny wniosku.

Przeprowadzenie testu rynku pracy nie jest konieczne, jeśli przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemiec przebywał legalnie w Polsce, a jego pobyt był nieprzerwany.

Cudzoziemiec ma obowiązek w ciągu 15 dni roboczych powiadomić Wojewodę, który wydał mu zezwolenie na pobyt czasowy i pracę o zakończeniu współpracy z obecnym pracodawcą.

Od dnia utraty pracy będzie mu przysługiwało 30 dni na znalezienie nowej oferty zatrudnienia. W tym czasie należy również wystąpić o nowe zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (na podstawie nowej pracy). Po tym 30–dniowym okresie rozpocznie się procedura cofnięcia (anulowania) dotychczasowej karty pobytu cudzoziemca. Dlatego też powinien on w ciągu 30 dni od utraty pracy wystąpić o nowe zezwolenie (nową kartę pobytu). 

Czy pracodawca ma obowiązek zameldowania cudzoziemca pracującego dla niego?

Pracodawca nie ma obowiązku zameldowania, czy też sprawdzania, czy jego pracownik– cudzoziemiec jest w Polsce zameldowany. Pracodawca również ponosi odpowiedzialności za nieposiadanie meldunku przez cudzoziemca.

Należy jednak pamiętać, że obowiązek meldunkowy nie został w Polsce zniesiony. W związku z tym cudzoziemiec, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 3 doby, ma obowiązek zameldować się na pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od dnia przybycia.

W celu uzyskania zameldowania, cudzoziemiec powinien udać się do urzędu dzielnicy urzędu miasta (gminy) właściwym dla miejsca jego zamieszkania. Do urzędu powinien zgłosić się z umową najmu. Niektóre urzędy wymagają osobistego stawiennictwa właściciela lokalu celem potwierdzenia faktu zameldowania w nim cudzoziemca. Procedura meldunkowa jest bezpłatna, a meldunek otrzymuje się od razu. Brak meldunku grozi grzywną i postępowaniem mandatowym.

Czy czas zatrudnienia na podstawie innego dokumentu niż oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wlicza się do 6 miesięcy możliwych do przepracowania na podstawie tego dokumentu?

Nie. Do tego okresu wlicza się tylko i wyłącznie czas przepracowany na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, a nie zezwolenia na pracę.

Czy mogę zatrudnić cudzoziemca–studenta polskich studiów stacjonarnych na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi?

Jeśli cudzoziemiec, którego pracodawca chce zatrudnić jest studentem studiów stacjonarnych przebywającym w Polsce w oparciu o wizę lub kartę czasowego pobytu wydaną z tytułu studiów stacjonarnych, to ma on prawo do wykonywania w Polsce pracy bez dodatkowego dokumentu uprawniającego go do podjęcia takiej pracy (tj. zezwolenia na pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi) w okresie ważności posiadanego dokumentu pobytowego.

W tym przypadku należy zatrudnić tego cudzoziemca na takich samych zasadach jak obywatela Polski. Należy zatem zawrzeć z cudzoziemcem pisemną umowę o pracę lub umowę zlecenie/umowę o dzieło (najpóźniej pierwszego dnia wykonywania przez cudzoziemca pracy w Polsce) oraz wypełniać wynikające z danej formy zatrudnienia obowiązki takie jak:

 • zgłoszenie cudzoziemca do ZUS i comiesięczne opłacanie składek,
 • odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy.

Macie również Państwo obowiązek zachować kopię ważnego dokumentu pobytowego (wizy) cudzoziemca, na podstawie którego przebywa on w Polsce w okresie zatrudnienia u Państwa. 

Jak mogę uzyskać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca spoza UE, który przebywa obecnie poza Polską? Jak przyjąć taką osobę do pracy w Polsce?

Jeśli cudzoziemiec przebywa za granicą, to w pierwszej kolejności powinniście Państwo uzyskać dla niego zezwolenie na pracę.

Procedura ubiegania się o zezwolenie na pracę rozpoczyna się w urzędzie wojewódzkim, w wydziale zezwoleń na pracę właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy w Polsce. Jeżeli praca będzie wykonywana w Polsce, to w takim wypadku należy ubiegać się o zezwolenie na prace typu A. Możliwe jest również zatrudnienie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy w oparciu o oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (które umożliwia zatrudnienie do 6 miesięcy w przeciągu kolejnych 180 dni).

Aby uzyskać zezwolenie na pracę typu A pracodawca powinien złożyć następujące dokumenty:

a) wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca – wniosek jest dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej urzędu;

b) kopię dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek (wypełnione strony z danymi);

c) kopię dokumentów potwierdzających spełnienie przez cudzoziemca wymagań koniecznych do wykonywania zawodu, do którego potrzebna jest zgoda właściwego organu (dotyczy to m.in. zawodów regulowanych – są to zawody które można wykonywać dopiero po spełnieniu określonych wymagań, np. po zdaniu określonego egzaminu lub uzyskania certyfikatu poświadczającego posiadane kwalifikacje. Na przykład, w Polsce zawodem regulowanym jest taksówkarz);

d) w wypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście – oryginał pełnomocnictwa lub upoważnienia dla składającego wniosek;

e) kopię dowodu opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia (50 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,100 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 3 miesiące).

f) w wypadku, gdy pracodawca jest:

 • osobą prawną – należy przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), ewidencji działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestru (zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku);
 • osobą fizyczną – należy przedstawić kopię jego dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z jego dokumentu podróży;
 • spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w organizacji – należy przedstawić kopię umowy spółki;
 • spółką akcyjną (SA) w organizacji – należy przedstawić kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki;

g) informację starosty dotyczącą wyniku testu rynku pracy. Test rynku pracy to informacja starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, która sporządzona jest z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich.

W celu wykonania testu rynku pracy, pracodawca zgłasza ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. W przypadku, gdy specyfikacja pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Informacja starosty wydawana jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (pracodawcy) w terminie:

 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

W zezwoleniu na pracę wskazany zostaje podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz stanowisko lub rodzaj pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. Praca jest zatem uważana za legalną tylko wówczas, gdy cudzoziemiec wykonuje tę pracę, która została wskazana w zezwoleniu.

Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec chce zmienić pracę (tj. pracodawcę lub/i stanowisko pracy lub/i branżę, w której jest zatrudniony), musi uzyskać nowe zezwolenie. Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy zezwolenie zachowuje ważność pomimo zmiany okoliczności, dla których zostało wydane (http://www.migrant.info.pl/2784.html).

Po uzyskaniu zezwolenia na pracę, przesyłacie Państwo jeden egzemplarz zezwolenia cudzoziemcowi za granicę. Cudzoziemiec dołącza je do wniosku wizowego, jaki składa aplikując o wydanie mu wizy 06 (w celu wykonywania pracy w Polsce).

O wizę z prawem do pracy (na podstawie uzyskanego przez pracodawcę zezwolenia na pracę) cudzoziemiec ubiega się w polskiej placówce konsularnej właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego cudzoziemca za granicą.

Aby uzyskać wizę, należy przedstawić komplet dokumentów, w tym wypełniony wniosek, ważne ubezpieczenie i oryginał zezwolenia na pracę. Prosimy pamiętać, że w większości placówek konsularnych obowiązkowo należy zarezerwować wniosek i wybrać datę wizyty w konsulacie poprzez portal e–konsulat (https://www.e-konsulat.gov.pl/).

Przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca, pracodawca ma obowiązek:

 • sprawdzić, a następnie  zrobić i przechowywać kopię ważnego dokumentu pobytowego (wizy) cudzoziemca.
 • podpisać z cudzoziemcem umowę (o pracę lub cywilnoprawną) zgodną z warunkami zatrudnienia wskazanymi w zezwoleniu najpóźniej pierwszego dnia wykonywania przez cudzoziemca pracy w Polsce;
 • odprowadzać składki i zaliczki na podatek dochodowy;
 • zgłosić pracownika do ZUS, w przypadku zawarcia z cudzoziemcem:
 • umowy o pracę – w przeciągu 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy lub
 • umowy zlecenia – w przeciągu 7 dni od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania.

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, praca cudzoziemca jest uznawana za legalną w Polsce.

Czy muszę mieć przepracowane 3 miesiące w Polsce, aby ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

Nie, o kartę pobytu z tytułu pracy cudzoziemiec może ubiegać się w dowolnym okresie udokumentowanego pobytu na terenie Polski. Może on złożyć wniosek do Wojewody nawet po upływie 1 dnia od dnia przyjazdu do Polski i podpisaniu umowy z pracodawcą. 

Jakiego rodzaju umowę powinienem podpisać z pracodawcą, aby ubiegać się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?

Wojewoda udziela zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce, jeśli pobyt cudzoziemca w Polsce będzie dłuższy niż 3 miesiące. W przypadku jeśli podstawą pobytu powyżej 3 miesięcy na terenie Polski ma być praca, forma zatrudnienia nie odgrywa roli – może to być zarówno umowa o pracę, ale tez umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło).

W wypadku umowy o pracę i zlecenie pracodawca musi zgłosić cudzoziemca do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) w terminie do 7 dni od momentu rozpoczęcia wykonywania pracy. W wypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracodawca również powinien przestrzegać przepisów prawa pracy – w tym czasu pracy (np. który do zasady nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo), jak również wysokości minimalnego wynagrodzenia – w roku 2015 jest to 1750 zł brutto przy podjęciu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Warto również pamiętać, że cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy musi wykazać, iż posiada stabilny i regularny dochód, nie niższy niż 543 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej, bądź 456 zł na każdą osobę we wspólnym gospodarstwie, jeśli przebywa w Polsce z rodzina.

Czy studenci mają prawo do pracy w Polsce?

Od 1 maja 2015r. studenci studiów stacjonarnych niezależnie od tego, czy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, czy też wizę, mogą wykonywać pracę na terytorium Polski bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę podczas ważności ich dokumentu pobytowego (wizy lub karty). Wcześniej dotyczyło to wyłącznie studentów studiów stacjonarnych posiadających kartę pobytu wydaną na tej podstawie.

Nowe przepisy, podobnie jak poprzednie, nie dają ww. prawa studentom studiów niestacjonarnych (wieczorowych, zaocznych). W związku z powyższym, jeśli cudzoziemiec jest studentem studiów niestacjonarnych, by mógł wykonywać pracę na terenie Polski, jego przyszły pracodawca będzie zobowiązany do uzyskania dla niego zezwolenia na pracę lub zarejestrowania oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (jeśli cudzoziemiec jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy) niezależnie od tego, czy cudzoziemiec posiada wizę, czy kartę pobytu wydaną ze względu na podjęcie nauki w Polsce. 

Co to jest oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi?

O oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi można przeczytać tutaj

Jak sprawdzić czy pracodawca istnieje?

Pracodawcę można sprawdzić w bazie REGON (www.stat.gov.pl/regon/) lub KRS (www.krs-online.com.pl). Jeśli podmiotem zatrudniającym jest polska agencja pracy tymczasowej, powinna się ona znajdować w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.pl).

Jakie dokumenty potwierdzają podjęcie pracy, gdy z winy pracodawcy nie posiadamy podpisanej umowy o pracę (pracownik ją podpisał, ale nie otrzymał swojej kopii podpisanej przez pracodawcę)?

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie przed rozpoczęciem pracy, pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić na piśmie ustalenia dotyczące rodzaju umowy oraz jej warunków.

W przypadku, kiedy umowa została podpisana, ale nie została przekazana pracownikowi, pracownik może wystąpić do sądu pracy o udowodnienie istnienia stosunku pracy, czyli o udowodnienie, że pracownik rzeczywiście w danym miejscu pracował. Mogą to być takie dowody jak np. podpisane przez pracownika pisma w pracy, wysyłane maile ze skrzynki roboczej, rozmowy telefoniczne, zeznania świadków, itp.

W przypadku nie podpisania umowy przez pracodawcę i nie wypłacenia wynagrodzenia taką sprawę można, oprócz sądu, skierować do okręgowego inspektora pracy. Okręgowi inspektorzy pracy nie zajmują się skargami, wynikającymi z umów cywilno-prawnych. Takie skargi mogą być rozpatrywane jedynie przez sąd.

Dane kontaktowe do Okręgowych Inspektoratów Pracy są dostępne tutaj 

Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy – numery telefonów są dostępne tutaj

Czy mogę pracować w Danii w oddziale firmy tego samego pracodawcy, u którego mam zezwolenie na pracę w Polsce?

Nie, nie jest to możliwe. Zezwolenie na pracę w Polsce uprawnia do pracy tylko na terytorium Polski. Jeśli cudzoziemiec chce pracować w Danii, musi ubiegać się o zezwolenie w Danii.

Co robić w wypadku, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia?

W przypadku, gdy cudzoziemiec jest zatrudniony na umowę o prace, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia, może on złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy lub/i do sądu pracy.

Cudzoziemiec zatrudniony w Polsce na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie lub umowa o dzieło) może złożyć skargę tylko do sądu pracy. W sytuacji, gdy praca osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej faktycznie ma charakter stosunku pracy (tj. m.in. praca jest wykonywana w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę oraz pod jego kierownictwem), istnieje możliwość wystąpienia do sądu pracy z powództwem o ustalenie stosunku pracy.

Więcej informacji o dochodzeniu praw pracowniczych jest dostępnych tutaj. 

Zatrudniam w firmie cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pracę w Polsce. Czy, aby móc go delegować do innego kraju, on musi posiadać zezwolenie na pracę w tym kraju, do którego jest delegowany?

Generalnie, tak. Zezwolenie na pracę wydane w Polsce uprawnia cudzoziemca do podejmowania pracy tylko na terytorium Polski. W przypadku, gdy cudzoziemiec będzie wykonywać pracę w innym kraju (nawet jeżeli będzie to oddział polskiego pracodawcy), to musi on posiadać w tym kraju zezwolenie na pracę. Niektóre państwa umożliwiają jednak wykonywanie pracy pracownikom delegowanym bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę na okres nie dłuższy niż 30 dni (jak to jest w Polsce). W każdym wypadku, przed delegowaniem pracownika warto zasięgnąć informacji w kraju, do którego pracownik jest delegowany.

Pracuje w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Co mam robić w przypadku, gdy chciałbym pracować dłużej niż pół roku?

Jeśli pracodawca jest zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemca przez dłuższy czas niż 6 miesięcy, po 3 miesiącach wykonywania przez cudzoziemca pracy może złożyć wniosek o wydanie mu zezwolenia na pracę. Zezwolenie na pracę w tym wypadku jest wydawane w uproszczonej procedurze (nie jest potrzebny test rynku pracy). Więcej o zezwoleniach na pracę można przeczytać tutaj. 

Złożyłem wniosek o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, ale otrzymałem decyzję negatywną. Mam podpisany kontrakt z firmą i zezwolenie na pracę, dlaczego decyzja jest negatywna?

Trudno jednoznacznie wskazać, jaki był powód odmowy wydania zezwolenia na pobyt. Generalnie, cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkania na pobyt czasowy, między innymi, jeżeli, na przykład,

- cudzoziemiec nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa (nie płaci podatków w Polsce),

- jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnych Schengen do celów odmowy wjazdu (więcej o tym Systemie można przeczytać tutaj 

- okoliczności sprawy wskazują, iż cel wjazdu lub pobytu cudzoziemca w Polsce jest lub będzie inny niż deklarowany,

- przebywa na terytorium Polski nielegalnie.

W decyzji, którą otrzymuje cudzoziemiec od wojewody i szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdsC) powinna widnieć informacja o powodzie wydania odmowy (decyzji negatywnej).

W wypadku, jeżeli w wyniku odwołania od decyzji I instancji (wojewody), do II instancji (Szef UdsC) cudzoziemiec również otrzyma decyzję negatywną, musi on opuścić Polskę w terminie wyznaczonym w decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jeżeli nie opuści Polski w tym terminie, jego pobyt będzie uważany za nielegalny.

Decyzja Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. Złożenie skargi do sądu administracyjnego nie legalizuje jednak pobytu w Polsce. Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec nie posiada innego ważnego dokumentu upoważniającego go do pobytu w Polsce, musi on wyjechać z Polski.

Jeżeli cudzoziemiec posiada zezwolenie na pracę i podpisany kontakt, może wyjechać do swojego kraju pochodzenia i tam ubiegać się o wizę do Polski z tytułu pracy. Cudzoziemiec może również wyjechać do innego kraju, do którego nie potrzebuje wizy i złożyć dokumenty o wizę w konsulacie Polski w tym kraju. Informację na temat listy krajów, do których cudzoziemiec nie potrzebuje wizy można uzyskać w konsulacie kraju pochodzenia cudzoziemca. Przed wyjazdem do tego kraju warto również uprzednio skontaktować się z konsulatem RP w tym kraju i upewnić się, że wydaje ona wizy także obywatelom innego kraju, niż tego, na którego terytorium się znajduje.

 

Jestem obywatelem Ukrainy, posiadam w Polsce zezwolenie na pobyt stały. Czy mogę podejmować pracę w Niemczech?

Cudzoziemiec posiadający w Polsce pobyt stały (bądź status rezydenta UE) może podejmować pracę tylko na terytorium Polski. Aby móc pracować w Niemczech, cudzoziemiec potrzebuje uzyskać w tym kraju zezwolenie na pracę.

Niemal we wszystkich krajach UE pierwszym krokiem do uzyskania zezwolenia na pracę jest znalezienie pracodawcy. To pracodawca wnioskuje następnie o zezwolenie na zatrudnienie zagranicznego pracownika. To zezwolenie jest następnie podstawą do uzyskania wizy z prawem do pracy

Mam zamiar zatrudnić cudzoziemca, który jest obywatelem Maroko i jest małżonkiem obywatelki Polski. Związek małżeński zawarto w Maroko. Co powinienem zrobić?

Sam fakt zawarcia małżeństwa z obywatelką Polski – w Polsce czy w Maroko – nie daje cudzoziemcowi prawa do podjęcia w Polsce pracy. Aby móc w Polsce pracować, cudzoziemiec powinien mieć legalny pobyt w Polsce i zezwolenie na pracę.

Co do zasady, z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony jednak cudzoziemiec, będący małżonkiem obywatela polskiego i posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, ale tylko takie, które zostało udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem Polski. Jeżeli podstawą wydania zezwolenia było zawarcie małżeństwa z obywatelką Polski (a nie inna podstawa), to taki cudzoziemiec jest zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę i może zostać zatrudniony na takich samych zasadach jak obywatel Polski.

W przypadku, gdy cudzoziemiec ma zezwolenie na pobyt czasowy wydane na innej niż małżeństwo podstawie, to może potrzebować zezwolenia na pracę. Podstawa wydania zezwolenia na pobyt czasowy jest wskazana w pozytywnej decyzji wojewody, którą otrzymał cudzoziemiec przed wydaniem dokumentu karty pobytu (w decyzji jest podany artykuł ustawy o cudzoziemcach).

Czy cudzoziemiec z kraju spoza UE potrzebuje zezwolenia na pracę w celu odbycia praktyk lub stażu w polskiej firmie?

Co do zasady, jeżeli praktyki lub staż, które planuje Pan odbywać są płatne (czyli będzie Pan otrzymywać z tytułu ich wykonywania jakiekolwiek wynagrodzenie), to aby móc je odbyć, potrzebuje Pan uzyskać zezwolenie na pracę. Wykonywanie bezpłatnych praktyk lub staży nie wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.

Jeśli jest Pan studentem studiów stacjonarnych i przebywa Pan w Polsce legalnie, to może Pan odbywać płatny staż lub praktyki bez zezwolenia na pracę.

Czy potrzebuję zezwolenia na pracę, jeżeli posiadam kartę pobytu czasowego jako student uczelni polskiej (studia stacjonarne dzienne)? Czy mogę pracować na podstawie umowy o pracę?

Jeżeli posiada Pan zezwolenie na pobyt czasowy (kartę pobytu czasowego), które było wydane na podstawie podjęcia studiów stacjonarnych w Polsce, to może Pan pracować bez zezwolenia na pracę przez cały okres ważności posiadanego zezwolenia na pobyt. Oznacza to, iż Pana przyszły pracodawca może zatrudnić Pana na tych samych warunkach jak obywatela polskiego. Pracodawca musi także podpisać z Panem umowę, na podstawie której będzie Pan wykonywał prace. Taką umową może być umowa o pracę (ale także umowa zlecenia czy o dzieło). W wypadku umowy o pracę i zlecenie pracodawca musi zgłosić Pana do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) w terminie do 7 dni od momentu rozpoczęcia wykonywania pracy. W wypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracodawca również powinien przestrzegać przepisów prawa pracy – w tym czasu pracy (np. co do zasady czas pracy nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo), czy też wysokości minimalnego wynagrodzenia – w roku 2015 jest to 1750 zł brutto przy podjęciu pracy w pełnym wymiarze godzin. 

Facebook