Jesteś na:
Strona główna FAQ Pochodzenie polskie i Karta Polaka

Pochodzenie polskie i Karta Polakadrukuj

Jakie warunki muszę spełnić, aby uzyskać Kartę Polaka?

Karta Polaka może być wydana osobie, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR i spełnia łącznie następujące warunki:

 • wykazuje swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za swój język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów,
 • w obecności konsula złoży pisemną deklarację przynależności do narodu polskiego,
 • wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków jest lub było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie upoważnionej organizacji polskiej w kraju zamieszkania potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich 3 lat.

Dokumentami i dowodami potwierdzającymi wyżej wskazane okoliczności mogą być nie tylko akty stanu cywilnego (w tym świadectwa urodzenia), ale również:

 • metryki chrztu;
 • świadectwa szkolne;
 • dokumenty potwierdzające związek z polskością;
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych; dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
 • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis o polskim pochodzeniu tej osoby;
 • zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat polskiej narodowości ich posiadacza;
 • zaświadczenie organizacji polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;
 • prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji, itp.

Czy mogę ubiegać się o Kartę Polaka w Polsce?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, w drodze rozporządzenia może być wyznaczony Wojewodą właściwy w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie Karty Polaka. Również w takim rozporządzeniu wskazuje się państwo pochodzenia osób mogących skorzystać z tej właściwości.

Stanem na 02 listopada 2017 roku, osoby pochodzące z Białorusi mogą skorzystać z właściwości Wojewody Podlaskiego w zakresie przyznania Karty Polaka. 

Czy Karta Polaka daj mi prawo do polskiego obywatelstwa?

Nie, posiadacz Karty Polaka pozostaje obywatelem swojego kraju pochodzenia. Aczkolwiek takiemu cudzoziemcowi może zostać udzielone zezwolenie na pobyt, jeśli posiada on ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe.

W takim przypadku cudzoziemiec powinien wystąpić do Wojewody (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce) i przedstawić następujące dokumenty:

 • 4 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
 • 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • ważny dokument podróży (kserokopię wszystkich zapisanych stron + oryginał do wglądu),
 • kserokopię ważnej Karty Polaka (+ oryginał do wglądu).

W uzasadnieniu do wniosku należy podać przyczyny, dla których cudzoziemiec zamierza się w Polsce osiedlić i dołączyć dokumenty potwierdzające deklarowany stan rzeczy. Przykładowo, jeśli cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt stały z powodu wykonywania pracy, powinien przedstawić umowę o pracę lub umowę zlecenia. Ponadto, jeśli cudzoziemiec wynajmuje lub posiada własne mieszkanie należy również przedstawić umowę najmu lub akt notarialny potwierdzający własność nieruchomości.

Po upływie 3 lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadanej Karty Polaka cudzoziemiec może ubiegać się o uznanie go za obywatela polskiego.

Czy po uzyskaniu pobytu stałego mogę dalej korzystać z uprawnień posiadacza Karty Polaka?

Nie. Karta Polaka traci ważność z chwilą nabycia obywatelstwa polskiego lub uzyskania zezwolenia na pobyt stały w Polsce przez posiadacza Karty Polaka. 

Facebook