Jesteś na:
Strona główna FAQ Pobyt w Polsce

Pobyt w Polscedrukuj

Czy procedura przedłużania karty pobytu czasowego jest prostsza niż ubieganie się o nową kartę? Jak wygląda ta procedura?

Nie ma możliwości przedłużenia karty pobytu czasowego. Cudzoziemiec powinien wystąpić ponownie do Wojewody o udzielenie mu nowego zezwolenia na pobyt czasowy, co oznacza konieczność ponownego przedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów i przejścia od początku całej procedury uzyskiwania karty pobytu. Wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia należy złożyć w dowolnym dniu udokumentowanego pobytu, czyli nie później niż w ostatnim dniu ważności poprzedniej karty. Procedura w praktyce trwa około 3 miesięcy, zalecamy zatem wcześniejsze wystąpienie o zezwolenie, szczególnie jeśli w tym okresie cudzoziemiec planuje odbywać podróże.

Jeśli cudzoziemiec złoży dokumenty w terminie i jego wniosek nie będzie zawierał braków formalnych otrzyma on pieczątkę do paszportu, która będzie dawała mu prawo do pobytu w Polsce do dnia wydania decyzji, nawet pomimo upływu terminu ważności dotychczasowej karty pobytu.

Przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt brakiem formalnym jest brak:

 • 4 egzemplarzy wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt;
 • 3 kserokopii dokumentu podróży oraz oryginał do wglądu;
 • 4 aktualnych fotografii;
 • w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - test rynku pracy, jeżeli jest wymagany. 

Nie złożenie ww. dokumentów skutkuje nie wbiciem pieczątki do paszportu cudzoziemca. Oznacza to, iż jeśli cudzoziemiec składa dokumenty ostatniego dnia pobytu, do którego jest uprawniony, ale wniosek będzie zawierał ww. braki formalne, to pieczątki do paszportu nie otrzyma i będzie musiał opuścić terytorium Polski jeszcze tego samego dnia (następnego dnia jego pobyt będzie uznawany za nieudokumentowany, co skutkuje wieloma negatywnymi konsekwencjami dla cudzoziemca, w tym wyklucza możliwość udzielenia mu zezwolenia na pobyt). 

Ile czasu przed upływem terminu ważności wizy mogę składać dokumenty o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy?

Dokumenty należy składać do Wojewody nie później niż w ostatnim dniu ważności wizy. Jeśli cudzoziemiec złoży dokumenty w terminie i jego wniosek nie będzie zawierał braków formalnych otrzyma on pieczątkę do paszportu, która będzie dawała mu prawo do pobytu w Polsce do dnia wydania decyzji, nawet pomimo upływu terminu ważności dotychczasowej wizy.

Przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt brakiem formalnym jest brak:

 • 4 egzemplarzy wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt;
 • 3 kserokopii dokumentu podróży oraz oryginał do wglądu;
 • 4 aktualnych fotografii;
 • w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - test rynku pracy, jeżeli jest wymagany. 

Nie złożenie ww. dokumentów skutkuje nie wbiciem pieczątki do paszportu cudzoziemca. Oznacza to, iż jeśli cudzoziemiec składa dokumenty ostatniego dnia pobytu, do którego jest uprawniony, ale wniosek będzie zawierał ww. braki formalne, to pieczątki do paszportu nie otrzyma i będzie musiał opuścić terytorium Polski jeszcze tego samego dnia (następnego dnia jego pobyt będzie uznawany za nieudokumentowany, co skutkuje wieloma negatywnymi konsekwencjami dla cudzoziemca, w tym wyklucza możliwość udzielenia mu zezwolenia na pobyt).

Warto pamiętać, że pieczątka w paszporcie nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po strefie Schengen, może on jedynie wyjechać na jej podstawie bezpośrednio z Polski do swojego kraju pobytu bez negatywnych konsekwencji, ale aby ponownie wjechać do Polski będzie musiał uzyskać wizę (chyba że jego poprzednia wiza będzie wciąż ważna, bądź będzie się on legitymował ważną kartą pobytu).

Czy osoba posiadająca polską kartę pobytu (czasowego lub stałego) jest traktowana w UE tak samo jak osoba posiadająca polski paszport?

Cudzoziemiec, pomimo posiadania karty pobytu wydanej przez Polskę, pozostaje obywatelem kraju, którego paszport posiada.  Dlatego też jest on traktowany przez władze innych krajów UE jako obywatel kraju pochodzenia, którego paszport posiada. 

Czy posiadając kartę pobytu wydaną przez Polskę mogę wyjechać bez wizy do Anglii?

Karta pobytu wydana przez Polskę nie uprawnia do wjazdu do krajów nienależących do strefy Schengen. Ponieważ Wielka Brytania nie należy do tej strefy, karta pobytu wydana przez Polskę nie uprawnia cudzoziemca do wjazdu na jej terytorium, nawet w celach turystycznych. W przypadku obywateli wielu krajów spoza UE, by móc wjechać do Wielkiej Brytanii należy wcześniej uzyskać brytyjską wizę.

Czy posiadając pobyt stały w Polsce mogę poruszać się po strefie Schengen?

Zarówno karta pobytu czasowego, jak i stałego wydana przez Polskę upoważnia cudzoziemca do wyjazdu do krajów należących do strefy Schengen do 3 miesięcy w okresie kolejnych 180 dni w celu turystycznym. Podróżując po strefie Schengen cudzoziemiec zawsze powinien mieć ważną kartę pobytu, ważny paszport oraz poświadczenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego.

Warto przy tym zauważyć, iż karta pobytu stałego wydana w Polsce nie uprawnia obywatela państwa nienależącego do Unii Europejskiej do podjęcia i wykonywania pracy poza granicami Polski. 

Cudzoziemiec przyjechał do Polski bez ważnej wizy z innego kraju UE i chciałby otrzymać tutaj dokumenty pobytowe. Jakie jest rozwiązanie tej sytuacji?

Cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce bez ważnej wizy lub karty pobytu bardzo trudno jest uzyskać dokumenty umożliwiające mu zgodny z przepisami migracyjnymi pobyt w Polsce. Co do zasady, zezwolenie pobytowe jest wydawane cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce na podstawie ważnej wizy lub karty pobytu.

 Tym niemniej jednak istnieje kilka wyjątkowych sytuacji, w których cudzoziemiec może uzyskać prawo do legalnego pobytu w Polsce:

 1. cudzoziemiec przebywający w Polsce bez ważnych dokumentów, którego wyjątkowa sytuacja osobista wymaga obecności w Polsce (np. za czym przemawia jego sytuacja  rodzinna, czy też konieczność stawiennictwa przed polskimi organami państwowymi lub sądowymi) może wnioskować w Polsce o udzielenie mu krótkookresowego zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego na 6 miesięcy. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w okresie ważności takiej karty pobytu cudzoziemiec nie może ubiegać się o kolejną kartę, czyli nie ma możliwości przedłużyć pobytu w Polsce po upływie 6 miesięcy. Oznacza to, że w okresie ww. 6 miesięcy cudzoziemiec powinien wyjechać z Polski do kraju pochodzenia i tam ubiegać się o polską wizę. W okresie wspomnianych 6 miesięcy cudzoziemiec nie ma również prawa do pracy w Polsce, nawet jeśli pracodawca uzyska dla niego zezwolenie na pracę (lub oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy).
 2. cudzoziemiec przebywający w Polsce bez ważnych dokumentów, którego pobyt w Polsce jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do jego życia rodzinnego w rozumieniu „Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności” może wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności. Jeśli zezwolenie to zostanie cudzoziemcowi udzielone, może on ponownie ubiegać się o kartę pobytu przed upływem ważności dotychczasowej karty pobytu, wskazując udokumentowane przyczyny dalszego pobytu w Polsce.
 3. cudzoziemiec, który przebywa w Polsce bez ważnych dokumentów, ale który jest małżonkiem obywatela Polski może wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela RP. Należy jednak pamiętać, że prawdziwość zawartego małżeństwa jest skrupulatnie weryfikowana przez uprawnione instytucje. Jeśli stwierdzą one, że małżeństwo zostało dla pozoru (tj. w celu obejścia przepisów prawa) zezwolenie na pobyt cudzoziemcowi nie zostanie udzielone i będzie on musiał opuścić Polskę, a obywatel Polski może ponieść odpowiedzialność karną.
 4. cudzoziemiec, którego zobowiązanie do opuszczenia terytorium Polski naruszałoby prawo do życia rodzinnego lub prywatnego w Polsce może ubiegać się o udzielenie mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Aby uzyskać tego rodzaju pobyt, należy zgłosić nieuregulowany pobyt cudzoziemca do Straży Granicznej, która rozpocznie procedurę, której efektem może być zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia. Przy zgłoszeniu nieuregulowanego pobytu należy wyjaśnić, najlepiej w formie pisemnej, okoliczności sprawy, które Straż Graniczna powinna zbadać oraz – jeżeli znajdą się przesłanki do wydania zgody na pobyt ze względów humanitarnych – Straż Graniczna wyda w tej sprawie pozytywną decyzję. Jeżeli natomiast Straż Graniczna uzna, że nie ma przesłanek do wydania zgody na pobyt ze względów humanitarnych, cudzoziemiec może otrzymać decyzję o zobowiązaniu do powrotu. 

Jakie są warunki tzw. nieprzerwanego pobytu niezbędnego do otrzymania w przyszłości zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydawanego w Polsce?

Pobyt cudzoziemca uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w 5-letnim okresie legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce. Natomiast w przypadku cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta) przebywających na terytorium innego państwa UE pobyt cudzoziemca uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 12 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 18 miesięcy w 5-letnim okresie.

Okres pobytu w Polsce nadal jest uważany za „nieprzerwany”, jeżeli przerwa w pobycie była spowodowana:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub pracy poza Polską na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba jest w Polsce,
 • towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w punkcie powyżej przez jego małżonka lub nieletnie dziecko,
 • szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza Polską, jeżeli nieobecność w Polsce trwała dłużej niż 6 miesięcy,
 • wyjazdem poza Polskę w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów realizowanych na polskiej uczelni.

Posiadam kartę stałego pobytu w Polsce, czy mój mąż może dostać kartę czasowego pobytu na tej podstawie?

Jeśli posiada Pani kartę stałego pobytu to ma Pani prawo do tzw. łączenia z rodziną. Oznacza to, iż jeśli Pani ma w Polsce zezwolenie na pobyt stały, to Pani mąż może na tej podstawie uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce.

Decyzja o udzieleniu Pani mężowi pobytu czasowego może zostać wydana maksymalnie na 3 lata; również karta pobytu zostanie wydana na taki okres.

W celu ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy dla męża:

 - jeśli Pani mąż przebywa poza Polską, to może Pani wystąpić w jego imieniu z wnioskiem o udzielenie mu zezwolenia do Wojewody właściwego ze względu na Pani miejsce zamieszkania - po udzieleniu wyżej wspomnianego zezwolenia, Pani mąż powinien ubiegać się w konsulacie Polskim o wizę w celu realizacji tego zezwolenia (przedstawiając decyzję o udzieleniu mu zezwolenia) i dopiero po przyjeździe do Polski odebrać kartę pobytu.

 - jeśli mąż przebywa w Polsce, to może on osobiście wystąpić do Wojewody o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną.

By otrzymać wspomniane zezwolenie na pobyt czasowy Pani mąż (lub Pani w jego imieniu) będzie musiał przedstawić następujące dokumenty:

 a.  wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną,

 b.  4 fotografie biometryczne o wymiarach 3,5x4,5cm,

 c.  paszport,

 d.  Pani paszport,

 e.  decyzję o udzieleniu Pani zezwolenia na pobyt stały,

 f.  akt małżeństwa wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce,

 g.  zameldowanie na pobyt czasowy albo umowę najmu,

h.  potwierdzenie posiadania środków na utrzymanie w kwocie nie mniejszej niż 457 zł na osobę w rodzinie,

 i.   potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego  męża pokrywającego koszty jego leczenia w Polsce.

Urząd w zależności od miejsca i praktyki może żądać dodatkowych dokumentów i oświadczeń.

Wniosek należy złożyć do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce Pani zamieszkania na terytorium Polski. Procedura wydania decyzji trwa około 2 miesięcy (kartę pobytu można odebrać około 2-3 tygodnie po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt).

Koszt opłaty za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy to 340zł oraz 50 zł za wydanie karty pobytu. 

Czym się różni karta pobytu stałego od karty rezydenta długoterminowego UE?

Istnieją dwa rodzaje kart stałego pobytu w Polsce: 1) zezwolenie na pobyt stały i 2) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Obydwa rodzaje kart dają w zasadzie takie same uprawnienia, różnią sią jedynie kryteriami, które są wymagane do ich uzyskania.

1) zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały może, między innymi, otrzymać cudzoziemiec, który:

 • jest osobą polskiego pochodzenia i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe,
 • pozostaje w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim zawartym z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski lub na podstawie uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

2) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE może otrzymać cudzoziemiec, który:

 • przebywał w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat;
 • posiada stabilne i regularne źródło dochodu w ciągu 3 lat pobytu w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku;
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne;
 • posiada zagwarantowane prawo do lokalu;
 • przedstawi dokument potwierdzający posiadanie zameldowania czasowego albo zaświadczenie o braku możliwości uzyskania takiego zameldowania.

Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta mają podobne uprawnienia w Polsce. Dlatego, posiadając jeden rodzaj zezwolenia, generalnie nie ma potrzeby zmieniać go na drugi.

Obydwa typy zezwoleń są wydawane na czas nieoznaczony (bezterminowo). Różni się natomiast okres ważności samego dokumentu potwierdzającego otrzymane zezwolenie (karty pobytu). Karta pobytu wydana z tytułu otrzymania zezwolenia na pobyt stały jest ważna przez 10 lat od daty jej wydania, natomiast karta pobytu wydana z tytułu otrzymania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – 5 lat. Wymiana karty jest tylko formalnością.

Zarówno na podstawie zezwolenia na pobyt stały, jak i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa podjąć pracy w innym kraju niż Polska. Obydwa zezwolenia uprawniają do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 3 miesięcy w okresie kolejnych 6 miesięcy wyłącznie w celu turystycznym.

Ile kosztuje jeden dzień pobytu w Polsce? Ile należy posiadać środków finansowych na 1 tydzień pobytu w Polsce?

O środkach finansowych, jakie powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający do Polski można przeczytać tutaj 

Mój narzeczony ma Kartę Polaka. Będzie ubiegać się o kartę pobytu w Polsce. Planujemy wziąć ślub. Kiedy lepiej jest ubiegać się o kartę pobytu: przed czy po ślubie? Czy mam prawo do karty czasowego pobytu?

Z podanej informacji nie wynika czy Pani narzeczony już przebywa w Polsce (i jeśli tak, to jaka jest podstawa jego pobytu), czy przebywa za granicą. Generalnie, ścieżka migracyjna powinna wyglądać następująco:

Jeśli Pani narzeczony posiada Kartę Polaka i przebywa poza granicami Polski powinien ubiegać się o wizę – więcej na temat wiz można przeczytać tutaj

W przypadku, gdy Pani narzeczony już przebywa w Polsce i ma Kartę Polaka, to może on ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały pod warunkiem że zamierza osiedlić się na terytorium Polski. 

Jeżeli Pani narzeczony uzyska zezwolenie na pobyt stały, to może Pani ubiegać się o kartę tymczasowego pobytu w celu połączenia z rodziną. Jednakże warunkiem otrzymania takiej karty jest bycie małżeństwem (a zatem aby otrzymać taką kartę musicie Państwo wziąć ślub, w innym wypadku takiej karty z tego tytułu Pani nie otrzyma).

Mam wizę do Polski na rok, która kończy się za kilka tygodni oraz Kartę Polaka. Wyszłam za mąż za Polaka. Chciałabym uzyskać kartę pobytu.

Zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy udziela się cudzoziemcowi, który jest małżonkiem obywatela polskiego. Cudzoziemiec ma obowiązek złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy najpóźniej ostatniego dnia pobytu oznaczonego w posiadanej wizie.

W przypadku, gdy cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy podczas swojego legalnego pobytu w Polsce oraz jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych, to wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Stempel ten legalizuje pobyt cudzoziemca w Polsce (nawet w przypadku, gdy skończy się ważność wizy czy poprzedniej karty pobytu) do dnia wydania decyzji w sprawie karty pobytu, a w przypadku odwołania się od decyzji negatywnej - do momentu, kiedy decyzja II instancji (tj. Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców) stanie się ostateczna.

Uwaga: Stempel ten nie uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen lub Unii Europejskiej. Na podstawie stempla w paszporcie, cudzoziemiec może wyjechać do swojego kraju pochodzenia, natomiast nie będzie mógł  wrócić na tej podstawie do Polski - aby wjechać do Polski cudzoziemiec powinien uzyskać wizę.

 

 

Studiuję w Polsce, mam kartę czasowego pobytu, Kartę Polaka, meldunek, czy mogę na tej podstawie ubiegać się o kartę stałego pobytu?

Posiadanie Karty Polaka i zamiar osiedlenia się w Polsce daje prawo do ubiegania się o kartę stałego pobytu w Polsce. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka może Pan złożyć od razu po przyjeździe do Polski.

Jeśli nie chce Pan skorzystać z tej możliwości, a przebywa Pan w Polsce legalnie i nieprzerwanie minimum przez 5 lat może Pan ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Pobyt w Polsce uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w pobycie nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy. Posiadanie Karty Polaka, czy też polskiego pochodzenia nie jest brane pod uwagę w przypadku ubiegania się o kartę rezydenta długoterminowego UE i nie daje Panu żadnych dodatkowych uprawnień w tej procedurze.

Zgubiłam kartę pobytu. Co mam zrobić?

Cudzoziemiec, który utracił kartę pobytu ma obowiązek zawiadomić o tym wojewodę, który ją wydał w terminie 3 dni od dnia jej utraty.

W przypadku znalezienia utraconej karty pobytu cudzoziemiec ma obowiązek, w terminie 3 dni od dnia jej znalezienia, zawiadomić o tym wojewodę i zwrócić znalezioną kartę pobytu, jeżeli w miejsce utraconej karty wydano już nową.

Opłata za wydanie nowej karty pobytu:

- za wymianę karty pobytu zniszczonej lub utraconej z winy cudzoziemca - 100 zł, 
- w przypadku kolejnej karty zniszczonej lub utraconej z winy cudzoziemca – każdorazowo 150 zł.

Czy zezwolenia na pobyt w Polsce może być przedłużone automatycznie?

Są 3 rodzaje zezwoleń na pobyt:

- zezwolenie na pobyt czasowy

- zezwolenie na pobyt stały

- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata i nie może być przedłużone automatycznie. Przed upływem terminu ważności zezwolenia, należy zacząć ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia.

Okres ważności karty na pobyt stały wynosi 10 lat. Okres ważności karty pobytu rezydenta długoterminowego UE wynosi 5 lat. Po upływie tego okresu cudzoziemiec ma obowiązek wymienić posiadaną kartę pobytu na nową, ale nie wiąże się to z koniecznością dopełnienia procedury uzyskania konkretnego zezwolenia (tytułu pobytowego), a jedynie z wymianą samego dokumentu.

Czy córce przysługują jakieś przywileje (np. otrzymanie wizy lub karty czasowego pobytu w Polsce), jeżeli jej matka posiada kartę pobytu stałego?

Jeśli Pani córka jest niepełnoletnia, istnieją podstawy do ubiegania się dla niej o kartę pobytu w Polsce. Jeśli córka jest pełnoletnia, takich podstaw już z tego tytułu nie ma.

Jeżeli Pani córka jest niepełnoletnia i przybywa do Polski w celu połączenia z rodziną, może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy.

Jeżeli Pani córka jest pełnoletnia i przebywa za granicą, może Pani wyrobić dla córki zaproszenie do Polski w celu odwiedzin. Z takim zaproszeniem córka może ubiegać się o wizę w kraju pochodzenia. Celem wydania takiej wizy będą odwiedziny. Jeżeli po przyjeździe Pani córka będzie chciała zostać w Polsce, np. ze względu na studia lub pracę, o najpóźniej ostatniego dnia ważności wizy musi ubiegać się o kartę czasowego pobytu. Wymagane dokumenty na taką kartę będą różnić się w zależności od celu jej wydania.

Czy cudzoziemiec, który ma prawo przebywać w Polsce do 3 miesięcy bez wizy, może przedłużyć swój pobyt w Polsce? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

Obywatel państwa trzeciego, który nie potrzebuje wizy wjazdowej do Polski,  może zalegalizować swój pobyt w Polsce poprzez złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. Aby takie zezwolenie uzyskać, musi jednak przedstawić udokumentowane powody uzasadniające jego dalszy pobyt w Polsce (takimi powodami może być np. podjęcie studiów lub pracy w Polsce). 

Czy można wyjechać do innego kraju Strefy Schengen na podstawie pozytywnej decyzji wojewody o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy?

Nie. Decyzja nie jest dokumentem pobytowym, który uprawnia cudzoziemca do podróżowania do innych krajów strefy Schengen. Aby móc wyjechać do innego kraju, cudzoziemiec musi poczekać na wydanie karty pobytu. W przypadku, gdy cudzoziemiec musi pilnie wyjechać, może on złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego o przyspieszenie wydania karty pobytu. Taki wniosek należy umotywować. Jednak urząd może, ale nie musi, przychylić się do tej prośby.

Moja żona ma wizę ważną jeszcze 2 tygodnie. Czy może złożyć dokumenty na pobyt czasowy na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski? Co dzieje się w sytuacji nie dotrzymania terminu złożenia dokumentów?

Jeśli chcecie Państwo zamieszkać w Polsce, to żona powinna złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie małżeństwa. Wniosek taki powinien zostać złożony najpóźniej w ostatnim dniu ważności wizy.

W przypadku, gdy Pana żona złoży wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy podczas swojego legalnego pobytu w Polsce oraz jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych, to wojewoda umieści w jej dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Stempel ten legalizuje pobyt cudzoziemki w Polsce (nawet w przypadku, gdy skończy się ważność wizy czy poprzedniej karty pobytu) do dnia wydania decyzji w sprawie karty pobytu, a w przypadku odwołania się od decyzji negatywnej - do momentu, kiedy decyzja II instancji (tj. Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców) stanie się ostateczna.

Uwaga: Stempel ten nie uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen lub Unii Europejskiej. Na podstawie stempla w paszporcie, cudzoziemiec może wyjechać do swojego kraju pochodzenia, natomiast nie będzie mógł  wrócić na tej podstawie do Polski - aby wjechać do Polski cudzoziemiec powinien uzyskać wizę.

Jeśli po upływie ważności wizy, Pana żona pozostanie w Polsce, a nie złoży w okresie ważności wizy wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, jej pobyt w Polsce będzie nieudokumentowany. Cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego co prawda nie może zostać ani deportowany z Polski, ani wpisany do wykazu cudzoziemców niepożądanych na terytorium Polski, ale nieudokumentowany pobyt przerywa nieprzerwany, legalny pobyt w Polsce, który jest niezbędny do uzyskania zezwolenia na pobyt stały, a później obywatelstwa polskiego. Ponadto, w czasie nieudokumentowanego pobytu cudzoziemiec nie ma prawa do różnych przywilejów, takich jak prawo do pracy, czy publiczne ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku ewentualnej kontroli legalności pobytu należy przedstawić kopię aktu małżeńskiego wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość (ze zdjęciem).

Na jak długo dostanę zakaz wjazdu do Polski, jeśli przebywam w Polsce nielegalnie i zdecyduję się wyjechać?

Decyzja o okresie, na który cudzoziemiec otrzyma zakaz wjazdu zależy od wielu czynników (m.in. czy cudzoziemiec przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę niezgodnie z przepisami prawa, czy cudzoziemiec nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa, czy dalszy pobyt cudzoziemca stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa). Decyzję o czasie, na który zostanie wydany taki zakaz podejmuje w oparciu o ocenę indywidualnej sytuacji organ wystawiający taką decyzję.

Generalnie, cudzoziemiec może otrzymać zakaz ponownego wjazdu na okres od 6 miesięcy do 5 lat.

 

Czy mogę wyjechać z Polski bez decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt (decyzja będzie do odebrania dopiero za 2 tygodnie), ale z pieczątką w paszporcie, potwierdzającą złożenia wniosku w terminie.

Posiadając pieczątkę potwierdzającą złożenie wniosku o udzielenie zezwolenie na pobyt w terminie, cudzoziemiec może wyjechać do swojego kraju, natomiast nie może powrócić na jej podstawie do Polski. Aby móc z powrotem wjechać do Polski cudzoziemiec musi uzyskać wizę (jeśli jest wymagana). Wynika to z faktu, iż zamieszczenie stempla potwierdzającego złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt w dokumencie podróży cudzoziemca nie jest równoznaczne z wydaniem dokumentu uprawniającego do przekraczania granic.  Zamieszczenie odcisku stempla w dokumencie podróży potwierdza jedynie złożenie w odpowiednim terminie wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego i legalizuje pobyt cudzoziemca w Polsce do momentu otrzymania przez niego decyzji dotyczącej udzielenia (lub nie udzielenia) zezwolenia na pobyt

Czy można ubiegać się o Kartę Polaka w Polsce?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, w drodze rozporządzenia może być wyznaczony Wojewodą właściwy w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie Karty Polaka. Również w takim rozporządzeniu wskazuje się państwo pochodzenia osób mogących skorzystać z tej właściwości.

Stanem na 02 listopada 2017 roku, osoby pochodzące z Białorusi mogą skorzystać z właściwości Wojewody Podlaskiego w zakresie przyznania Karty Polaka. 

Złożyłem wniosek o zezwolenie na pobyt. Czy i jak mogę sprawdzić status mojej sprawy?

Aby uzyskać informację, czy decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia pobytowego została wydana, należy skontaktować się z urzędem wojewódzkim, w którym został złożony wniosek o kartę pobytu. Termin wydania decyzji jest zaznaczony na dokumencie potwierdzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt. Sprawa w urzędzie powinna być załatwiona w ciągu miesiąca. Procedura ta może jednak ulec wydłużeniu. Jeśli urząd wojewódzki nie załatwi sprawy w terminie, to ma obowiązek powiadomić o tym fakcie cudzoziemca, podając przyczyny opóźnienia i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Czy muszę w Polsce posiadać meldunek? Co robić w wypadku, gdy właściciel mieszkania nie chce mnie zameldować?

Każdy cudzoziemiec, który przebywa w Polsce powyżej 3 dni musi być zameldowany. W przypadku, gdy cudzoziemiec wynajmuje mieszkanie i ma podpisaną umowę najmu, to może zameldować się w urzędzie miasta/gminy bez właściciela mieszkania. Cudzoziemiec, który ma w Polsce prawo do pobytu czasowego (na przykład wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy) może zameldować się maksymalnie na cały okres ważności wizy (lub na okres długości pobytu w Polsce na wizie) lub zezwolenia na pobyt czasowy (pod warunkiem, iż w tym okresie cudzoziemiec będzie posiadał ważną umowę najmu mieszkania). W przypadku, gdy cudzoziemiec, na przykład, posiada zezwolenie na pobyt czasowy wydane na 2 lata, a umowa najmu jest podpisana na rok, to maksymalny termin, na który cudzoziemiec może zameldować się w Polsce to 1 rok. Aby otrzymać meldunek należy przedstawić wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia pobytu (formularz można pobrać w urzędzie miasta/gminy), umowę najmu mieszkania, ważną wizę lub inny dokument pobytowy oraz paszport.  Więcej informacji o zameldowaniu cudzoziemca w Polsce jest dostępne tutaj

Сzy jest potrzebne zameldowanie w Polsce, jeżeli cudzoziemiec posiada Kartę Polaka?

Każdy cudzoziemiec w Polsce ma obowiązek zameldowania się. Obowiązek ten dotyczy wszystkich cudzoziemców, niezależnie od tego, na jakiej podstawie przebywają w Polsce. Obowiązek meldunkowy powstaje najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od chwili przekroczenia granicy Polski. Zgłoszenia zameldowania dokonuje się w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Osoba otrzymuje dokument potwierdzający zameldowanie niezwłocznie. Dokument jest ważny do czasu upływu terminu zameldowania w przypadku zameldowania na pobyt czasowy. Czas zameldowania nie będzie dłuższy, niż data ważności dokumentu pobytowego. Oznacza to, że cudzoziemiec, posiadający wizę do Polski na rok czasu, wydaną na podstawie Karty Polaka, maksymalnie może zameldować się na rok.

Wymagane dokumenty do meldunku:

1) wypełniony i podpisany formularz (formularz jest dostępny w urzędzie miasta/gminy)

2) dowód osobisty (w danym wypadku będzie potrzebny paszport zagraniczny osoby z ważną wizą)

3) do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa wynajęcia mieszkania, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Przebywam w Polsce bez ważnej wizy i nie posiadam karty pobytu, a chciałabym wyjechać do swojego kraju. Jednak obawiam się, że jak wyjadę, to nie będę mogła znowu przyjechać do Polski. Co mogę zrobić?

Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce bez dokumentów pobytowych (bez wizy czy karty pobytu) będzie trudno zalegalizować jego pobyt. Generalnie, cudzoziemiec przebywający w Polsce nielegalnie może złożyć dokumenty na zezwolenie na pobyt czasowy, jeżeli jego wyjątkowa sytuacja osobista wymaga obecności w Polsce.

W momencie, gdy cudzoziemiec nie posiadający prawa do legalnego pobytu opuszcza Polskę, to na granicy otrzyma decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Polski i zakaz wjazdu do Polski przez określony czas. Jeżeli decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Polski zostanie wykona w terminie, cudzoziemiec może złożyć wniosek do instytucji, która taką decyzję wystawiła z prośbą o skreślenia swoich danych z listy osób niepożądanych w Polsce.

Cudzoziemiec, który przebywa w Polsce bez wymaganych dokumentów, może również zapoznać się z Programem Dobrowolnych Powrotów IOM. Więcej informacji na temat Programu jest dostępne tutaj->

Posiadam Kartę Polaka. Czy mogę na tej podstawie otrzymać kartę czasowego pobytu w Polsce?

Karta Polaka nie jest podstawą do ubiegania się w Polsce o pobyt czasowy. Aby otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce, cudzoziemiec musi przedstawić dowody, potwierdzające zasadność jego pobytu w Polsce. Takimi powodami mogą być miedzy innymi, praca, studia czy połączenie z rodziną.

 Natomiast Karta Polaka uprawnia do ubiegania się o pobyt stały w Polsce. Posiadanie Karty Polaka nie oznacza jednakże automatycznego przyznania zezwolenie na pobyt stały – cudzoziemiec musi bowiem przejść przez całą procedurę ubiegania się o tego rodzaju pobyt. Więcej informacji o zezwoleniu na pobyt stały jest dostępne tutaj.

Na jaki długi czas powinnam posiadać meldunek w Polsce, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy?

Cudzoziemiec może wyrobić meldunek w Polsce pod warunkiem, że posiada ważną wizę lub kartę pobytu, paszport zagraniczny i umowę wynajmu mieszkania. Aby wyrobić w Polsce meldunek należy udać się do urzędu miasta/gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Przy wyrobieniu karty pobytu wystarczy mieć meldunek tymczasowy. Jeżeli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy, to może zameldować się w Polsce maksymalnie na cały okres ważności swojej wizy (pod warunkiem, iż w tym okresie będzie posiadać ważną umowę wynajmu mieszkania).

Jestem obywatelką Polski. Jak można zalegalizować pobyt mojego małżonka w Polsce?

Aby Pani mąż mógł zalegalizować swój pobyt w Polsce na podstawie małżeństwa, Państwa związek małżeński musi być zarejestrowany w urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Następnie, Pani mąż może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie małżeństwa, o które występuje się do urzędu wojewódzkiego do wydziału do spraw cudzoziemców. Procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy trwa około 2 miesięcy, ale może jednak ulec wydłużeniu. Podczas trwania procedury ubiegania się o zezwolenie, polskie instytucje weryfikują prawdziwość małżeństwa, czyli czy nie zostało ono zawarte w celu obejścia przepisów prawa. W tym celu, między innymi, małżonkowie są wzywani do urzędu, gdzie odpowiadają na pytania dotyczące ich małżeństwa. Pierwsze zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy jest wydawane na okres 1 roku.

Czy mój mąż, który mieszka w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie małżeństwa może pracować w Polsce i w innych krajach UE?

Jeśli Pani mąż mieszka w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie małżeństwa, to ma on prawo pracować w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy, czyli bez zezwolenia na pracę przez cały okres ważności zezwolenia na zamieszkanie.

Zezwolenie na pobyt czasowy uprawnia do wyjazdu do innych krajów strefy Schengen do 3 miesięcy w okresie półrocznym tylko w celu turystycznym. Zezwolenie na pobyt czasowy wydane w Polsce, nie uprawnia do podjęcia pracy w żadnym innym kraju strefy Schengen. Aby móc pracować w innych krajach, należy ubiegać się o zezwolenie na pracę w tym kraju, w którym Pani małżonek będzie chciał podjąć pracę.

Warto pamiętać, iż strefa Schnegen nie pokrywa się z terytorium UE.

Uległy zmianie dane zawarte na mojej karcie pobytu (zmieniłem miejsce zameldowania). Ile mam czasu na wymianę karty?

Cudzoziemiec zobowiązany złożyć wniosek o wymianę karty pobytu w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany, np. zmiana miejsca zamieszkania.

Cudzoziemiec, który nie wykonał obowiązku wymiany karty pobytowej, może być - na przykład - zobowiązany do zapłacenia mandatu. 

Posiadam zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Karta niedługo straci ważność. W jakim terminie powinnam złożyć wniosek o wydanie nowej karty?

Decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest wydawana na czas nieograniczony. Natomiast sama karta pobytu jest ważna 5 lat, co oznacza, że co 5 lat należy kartę wymienić. Jest to formalność i nie jest to związane z koniecznością rozpoczynania całej procedury udzielenia zezwolenia od początku. Nie ma określonego terminu, w którym należy złożyć wniosek o wydanie nowej karty pobytu. Można to zrobić nawet w ostatnim dniu ważności karty, natomiast warto pamiętać, że karta zostanie wydana około miesiąca później. Przez okres oczekiwania na nową kartę dokumentem, który będzie poświadczał legalność Pani pobytu w Polsce będzie decyzja wojewody o udzieleniu jej zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Na podstawie decyzji nie będzie Pani mogła podróżować po strefie Schengen, a jeśli zechce Pani wyjechać do swojego kraju pochodzenia, to będzie Pani mogła to zrobić, ale nie będzie Pani mogła do Polski wrócić. Decyzję wojewody należy również przedstawić w wypadku kontroli legalności pobytu w Polsce. W związku z powyższymi utrudnieniami, zalecamy złożyć dokumenty o wymianę karty pobytu co najmniej miesiąc przed upływem ważności aktualnej karty.

Czy cudzoziemiec-obywatel UE, przebywający w Polsce musi uzyskać kartę pobytu w Polsce?

Obywatele UE nie muszą posiadać wizy lub karty pobytu w Polsce. Obywatel UE, który przebywa w Polsce powyżej 3 miesięcy, powinien jedynie zarejestrować swój pobyt w Polsce. Wniosek o zarejestrowanie pobytu składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu do Polski. W przypadku niedopełnienia obowiązku rejestracji pobytu obywatel UE może być zobowiązany do zapłacenia mandatu.

Obywatel UE może zarejestrować swój pobyt w Polsce, gdy spełnia jeden z następujących warunków:
1)  jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek w Polsce;
2) jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub też jest uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej i ma środki finansowe wystarczające do utrzymania w Polsce siebie i członków swojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
3) studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Polsce, pod warunkiem że ma ubezpieczenie w Polsce i wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny w Polsce, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
4) jest małżonkiem obywatela polskiego.

Wniosek o zarejestrowanie pobytu wypełnia się w języku polskim.

Do wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela UE dołącza się:
1) w przypadku pracowników:
a) pisemne oświadczenie pracodawcy lub innego podmiotu o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy,
b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy,
2) w przypadku osób pracujących na własny rachunek:
a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają takiego wpisu do rejestru lub
b) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
3) w przypadku studentów lub osób odbywających szkolenie zawodowe:
a) zaświadczenie szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe,
b) dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych,
c) pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków swojej rodziny bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej lub dowód potwierdzający ich posiadanie,
4) w przypadku małżonka obywatela polskiego - dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim,
5) w pozostałych przypadkach:
a) dokument potwierdzający prawo do świadczeń zdrowotnych,
b) dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Dowodami potwierdzającymi posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, może być:
1) karta kredytowa;
2) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika banku lub innej instytucji finansowej, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu.

Obywatel UE ma także obowiązek okazać ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Przy odbiorze zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE należy przedstawić ważny dokument podróży (paszport) lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, a w przypadku gdy odbioru dokonuje pełnomocnik wnioskodawcy - także pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia.

Po 5 latach pobytu w Polsce obywatel UE może ubiegać się o pobyt stały w Polsce. 

Przebywam w Polsce bez ważnej wizy i ważnej karty pobytu. Czy mogę zalegalizować swój pobyt w Polsce na podstawie tego, że pracuję w Polsce?

Niestety możliwości zalegalizowania pobytu w Polsce osoby, która przebywa w tym kraju bez ważnego dokumentu pobytowego są bardzo ograniczone. Na podstawie przedstawionych informacji, wydaje się, że sposobem na legalizację pobytu na podstawie pracy jest jedynie wyjazd do kraju pochodzenia. Jeżeli wyjechałby Pan do swojego kraju, to na granicy dostanie Pan decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia Polski z określonym terminem zakazu wjazdu do Polski. Minimalny okres, na który może zostać wydany taki zakaz to 6 miesięcy, a maksymalny to 5 lat. Jeżeli wykona Pan decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia Polski w terminie, to może Pan złożyć wniosek do Komendanta Oddziału Straży Granicznej, który wydał Panu zakaz wjazdu, z prośbą o cofnięcie Panu zakazu wjazdu. Jeśli nie zachodzą okoliczności, które uniemożliwiają cofnięcie zakazu (np. taką okolicznością może być fakt, iż cudzoziemiec stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski), to Straż Graniczna ten zakaz rzeczywiście cofa. Procedura cofnięcia zakazu wjazdu może trwać od jednego do kilku miesięcy w zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca. W przypadku, gdy zakaz wjazdu będzie cofnięty, będzie Pan mógł ubiegać się w konsulacie polskim o wizę, na przykład, z tytułu pracy. Po przyjeździe do Polski na podstawie wizy, będzie Pan również miał możliwość ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie wykonywanej pracy.

Jeżeli zdecyduje się Pan wyjechać z Polski, zachęcamy do zapoznania się z Programem Pomocy w Dobrowolnym Powrocie i Reintegracji ->

Co jest uznawane za brak formalny?

Brakiem formalnym jest sytuacja, w której złożony wniosek zostaje bez rozpoznania (czyli, że urząd wojewódzki nie rozpoczyna procedury wydania decyzji w sprawie udzielenia karty pobytu). Jeżeli we wniosku występują braki formalne, urząd wojewódzki wzywa cudzoziemca w terminie 7 dni od momentu otrzymania wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

Uwaga! Jeżeli we wniosku występują braki formalne, cudzoziemcowi nie przysługuje pieczątka w paszporcie, która potwierdza złożenie dokumentów, i która legalizuje pobyt cudzoziemca w sytuacji, jeżeli skończyła się ważność poprzedniej wizy cudzoziemca lub jego karty pobytu.

Przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt brakiem formalnym jest brak:

 1. 4 egzemplarzy wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt;
 2. 3 kserokopii dokumentu podróży oraz oryginał do wglądu;
 3. 4 aktualnych fotografii;
 4. W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - test rynku pracy (co to jest test rynku pracy?), jeżeli jest wymagany. 
Facebook