bạn đang ở:
trang chủ THẤT NGHIỆP PHÒNG LAO ĐỘNG CẤP HUYỆN

PHÒNG LAO ĐỘNG CẤP HUYỆNIn ra

Phòng lao động cấp huyện có đăng ký và lưu giữ hồ sơ của những người thất nghiệp và những người tìm kiếm việc làm hiện đang sống trong địa bàn huyện. Danh sách các phòng lao động cấp huyện tại Ba Lan tìm được ở đây

Văn phòng Lao động cung cấp dịch vụ giới thiệu việc làm và cung cấp các thông tin:

  •      đào tạo, dạy nghề dành cho người lớn, thực tập và cấp học bổng;
  •      tài trợ cho việc tạo ra các việc làm mới;
  •      trợ cấp tiền mặt (ví dụ: trợ cấp thất nghiệp.).

Ai có thể đăng ký là người thất nghiệp hay là người đang tìm việc ?

Để đăng ký tại văn phòng lao động là người thất nghiệp, khi người nước ngoài có được các tiêu chí để trở thành người thất nghiệp (các tiêu chí tìm được ở dưới đây), mà có ý định làm việc hoặc đang làm việc tại Ba Lan, các tiêu trí:

Đăng ký tại phòng lao động là người tìm việc của những người nước ngoài được đề cập ở trên, và với người nước ngoài:

  • có giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích học đại học chính quy;
  • có giấy phép cư trú tạm thời trên cư sở đoàn tụ gia đình;
  • có giấy phép cư trú tạm thời cho các nạn nhân của nạn buôn bán người;
  • có giấy phép cư trú tạm thời trên cơ sở  "hoàn cảnh khác";
  • có giấy phép cư trú tạm thời là thành viên trong gia đình của công dân Ba Lan, của công dân quốc gia khác là thành viên của Liên minh châu Âu, thành viên  nước EFTA tìm kiếm việc làm hoặc công việc làm khác;
  • đang xin quy chế tị nạn và có giấy phép lao động được cấp bởi Cục trưởng Cục Ngoại Kiều .


Để biết thêm thông tin về việc làm tại Ba Lan có thể tìm ở đây


Facebook