Opłatydrukuj

Wynajem mieszkania wiąże się z kosztami, w które wchodzą:

 • opłaty za wynajem mieszkania (stała opłata miesięczna, często obejmująca czynsz -> a także wynagrodzenie pośrednika, jeżeli korzystasz z usług pośrednictwa nieruchomości).
  Szacunkowe ceny wynajmu mieszkań podano tutaj -> Najemca obowiązany jest do płacenia opłat w terminie i częstotliwości ustalonej w umowie. A jeżeli warunki płatności nie zostały określone w umowie, opłaty powinny być uiszczane:
  - gdy najem trwa nie dłużej niż 1 miesiąc – z góry za cały okres najmu,
  - gdy najem ma trwać dłużej niż 1 miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieoznaczony – miesięcznie, do 10-ego dnia każdego miesiąca.
  Wynajmujący może podwyższyć czynsz zapisany w umowie na miesiąc naprzód na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości czynszu wymaga podpisania aneksu (dodatkowych ustaleń do umowy).
 • opłaty za zużycie wody, prądu, gazu – zaliczki na wodę i prąd są często wliczone w czynsz – jednak wszelkie niedopłaty powinny być regulowane dodatkowo przez wynajmującego (zgodnie ze stanem liczników w rozliczeniach okresowych), a w przypadku braku liczników w lokalu – opłaty ryczałtowe,
 • dodatkowe opłaty, np. ochrona, fundusz remontowy, dodatkowe media, Internet.

Przy podpisywaniu umowy właściciel mieszkania zazwyczaj wymaga wpłacenia kaucji, czyli pewnej sumy pieniędzy, która może być wykorzystana na pokrycie strat wynikających z użytkowania mieszkania/domu (np. na ewentualną naprawę wyrządzonych szkód czy zniszczeń). Kaucja jest pobierana najczęściej w wysokości 1-2 miesięcznej opłaty za wynajem. Kaucja ta jest zwracana, gdy wynajmujący rozwiązuje umowę i opuszcza mieszkanie. Jeśli właściciel nie stwierdzi szkód lub zniszczeń kaucja jest zwracana w całości, jeśli natomiast szkody zostaną stwierdzone, to właściciel ma prawo potrącić z kaucji kwotę, która pokryje w jego przekonaniu poniesione szkody. Jeśli szkody będą duże, to właściciel ma prawo nie zwrócić kaucji w ogóle.

Najemca lokalu zobowiązany jest również do pokrycia drobnych wydatków w takcie eksploatacji lokalu, w szczególności dotyczących:

 • drobnych napraw podłóg, drzwi, okien,
 • malowania ścian, podłóg, wewnętrznej strony drzwi wejściowych,
 • drobnych napraw instalacji i urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie ze światła dziennego, ogrzewania, wody.

Uwaga: Należy pamiętać, że pobieranie dodatkowych opłat przez właścicieli za umożliwienie meldunku -> najemcy jest niegodne z polskim prawem.

Facebook