Jesteś na:

Ograniczone prawa rzeczowedrukuj

Ograniczone prawa rzeczowe to prawa do korzystania i czerpania korzyści z rzeczy cudzej. Do przeniesienia lub zmiany treści ograniczonego prawa rzeczowego potrzebna jest umowa między uprawnionym a właścicielem rzeczy obciążonej, a jeżeli prawo było wpisane do księgi wieczystej – również aktualizacja wpisów. Do ograniczonych praw rzeczowych zalicza się:

  • użytkowanie,
  • służebność,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • hipoteka.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

Lokator posiada spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, gdy spółdzielnia zobowiązuje się udostępnić dany lokal do używania w zamian za wniesienie wkładu mieszkaniowego oraz regularne wpłacanie opłat określonych w statucie spółdzielni. Wkład początkowy jest niższy niż w przypadku spółdzielczego prawa własnościowego. Sam lokal jest jednak własnością spółdzielni, a nie lokatora.

Uwaga: Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest prawem niezbywalnym, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

Spółdzielcze lokatorskie prawo wygasa:

  • w momencie, gdy wygasa członkostwo w spółdzielni,
  • zalega z opłatami przez 6 miesięcy,
  • pomimo pisemnego upomnienia, lokator wykorzystuje lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem, zaniedbuje obowiązki, dopuszcza do powstawania szkód, niszczy urządzenia wspólne lub utrudnia korzystanie z innych lokali. 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie musi być członkiem spółdzielni. Aczkolwiek, członkostwo często obniża miesięczne opłaty. Członkostwo w spółdzielni następuje na skutek wniesienia wkładu początkowego na rzecz spółdzielni. Wkład początkowy jest jednak wyższy niż w przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ważne: Spółdzielcze prawo własnościowe nie daje prawa do udziału w gruncie.

Uwaga: Jest to prawo dziedziczone i zbywalne, może być również obciążone hipoteką. A przeniesienie praw nie wymaga zgody spółdzielni.

Facebook