Mất việc làmIn ra

Mất việc làm, và hợp pháp của việc tiếp tục cư trú

Khi người nước ngoài ở tại Ba Lan trên cơ sở giấy phép cư trú hoặc thị thực, và công việc được thực hiện trên cơ sở giấy phép lao động và công việc sẽ bị mất (trước khi hết hạn giấy phép lao động 3 tháng), người sử dụng lao động có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Tỉnh trưởng. Sau đó Tỉnh trưởng bắt đầu làm thủ tục thu hồi (hủy bỏ) giấy phép lao động. Khi quyết định thu hồi giấy phép lao động được ban hành, người nước ngoài mất quyền cư trú hợp pháp tại Ba Lan. Trong trường hợp này cho thấy, người nước ngoài ở lại Ba Lan là không đúng với mục đích quy định , và như vậy được coi là cư trú không thường xuyên - cư trú không thường xuyên là gì?

Người nước ngoài có thể kháng cáo quyết định của Tỉnh Trưởng đến Giám Đốc Cục Ngoại Kiều (UdsC). Trong khi chờ quyết định của UdsC, thì thời gian lưu trú tại Ba Lan sẽ là hợp pháp.

Mất việc làm không ảnh hưởng đến sự tiếp tục cư trú của người nước ngoài ở Ba Lan trên cơ sở giấy phép định cư và giấy phép cư trú dài hạn trong Cộng đồng châu Âu. Những người nước ngoài đó vẫn có quyền tiếp tục cư trú hợp pháp tại Ba Lan.

Đăng ký tại văn phòng lao động

Người nước ngoài ở Ba Lan trên cơ sở giấy phép cư trú có thời hạn (ngoại trừ thành viên trong gia đình của công dân Ba Lan) hoặc bằng thị thực không được quyền đăng ký với phòng lao động là thất nghiệp hoặc là người tìm việc. Vì vậy, người nước ngoài không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm y tế vì thất nghiệp, không thể tận dụng các dịch vụ được cung cấp bởi văn phòng lao động (chẳng hạn như trong các khóa học nâng cấp).

Người nước ngoài cư trú tại Ba Lan trên cơ sở giấy phép định cư và giấy phép cư trú dài hạn trong công động EU có quyền được đăng ký với phòng lao động và tận dụng các quyền của mình.

Bao nhiêu lâu, kể từ ngày hết bảo hiểm, vẫn được hưởng lợi ích dịch vụ y tế ?

Thông tin về chủ đề này có sẵn ở đây  (Ngừng được hưởng lợi ích dịch vụ y tế)

Facebook