bạn đang ở:

LIÊN HỆIn ra

Trung tâm giúp đỡ và tư vấn Quốc gia cho nạn nhân buôn bán người (KCIK)
email:  info@kcik.pl
tel: (+48) 22 628 01 20

Trong trường hợp khẩn cấp được giúp đỡ cả ngày, đêm.

Tin tức có thêm trên trang web KICK

Facebook