Jesteś na:

Koszty przyjazdu do Polskidrukuj

Pomoc w pokryciu kosztów przyjazdu do Polski

Repatriantowi oraz przybywającym z nim do kraju członkom najbliższej rodziny przysługuje pomoc na pokrycie kosztów przejazdu od stacji kolejowej, najbliższej jego dotychczasowemu miejscu zamieszkania poza granicami RP, do miejsca osiedlenia się w Polsce. Pomoc ta to równowartość ceny biletu kolejowego drugiej klasy na przejazd oraz ceny jednego biletu kolejowego drugiej klasy na pokrycie kosztów przewozu mienia dla każdej osoby.

Kwota ta powinna zostać wypłacona w ciągu 60 dni od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego, czyli od dnia jego przyjazdu do Polski (przekroczenia granicy) na podstawie wizy repatriacyjnej. Wypłaty dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta w Polsce. Repatriant nie musi osobno wnioskować o tę pomoc, by z niej skorzystać. Pomoc udzielana jest obligatoryjnie, z mocy ustawy. Repatriant ma natomiast obowiązek po przyjeździe do Polski zameldować się w nowym miejscu zamieszkania i udać do właściwego wojewody w celu potwierdzenia nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji. Poświadczenie takie wojewoda przekazuje niezwłocznie do MSW, gdzie naliczana jest wysokość udzielanej, jednorazowej pomocy finansowej. Decyzja o jej przyznaniu jest przesyłana repatriantowi na adres zameldowania lub zamieszkania. Jeśli repatriant nie wnosi odwołania, decyzja kierowana jest do wykonania.

Jeżeli repatriant nie ma wystarczających środków, by samodzielnie pokryć koszty przejazdu rodziny do Polski, a następnie skorzystać z ich refundacji, może zwrócić się do konsula z prośbą o wypłacenie mu odpowiedniej kwoty jeszcze przed przyjazdem. Decyzję w tej sprawie podejmuje konsul.

Facebook