bạn đang ở:
trang chủ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI BA LAN KIỂM TRA TÍNH HỢP PHÁP KHI NHẬN NGƯỜI LÀM VIỆC

KIỂM TRA TÍNH HỢP PHÁP KHI NHẬN NGƯỜI LÀM VIỆCIn ra

Sử dụng người làm việc bất hợp pháp là gì?

Người nước ngoài làm việc bất hợp pháp khi:

 

  •      không có thị thực hợp lệ hoặc tài liệu khác cho phép anh ở lại tại Ba Lan;
  •      được phép ở Ba Lan nhưng không cho phép làm việc;
  •      làm việc mà không có giấy phép, trong trường hợp cần có giấy phep;
  •      làm việc trên điều kiện khác, hoặc vị trí khác hơn so với quy định trong giấy phép lao động;

không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dân sự cần thiết.

Ai được phép kiểm tra?

Những cơ quan có quyền kiểm tra tính hợp pháp lao động:

  •    Bộ đội Biên phòng (SG);
  •    Thanh tra Lao động Nhà nước (PIP).

 

SG cũng có thể kiểm tra công ty, hộ gia đình, những cá nhân sử dụng lao động nước ngoài, và người nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Ba Lan. PIP kiểm tra tính hợp pháp nhận làm việc, tức là các hợp đồng ký kết với nhân viên làm việc.

Trong quá trình kiểm tra cũng kiểm tra tính hợp pháp cư trú của người nước ngoài tại Ba Lan - nhiều hơn về chủ đề này có sẵn ở đây

Kiểm tra như thế nào?

Kiểm tra được thực hiện bởi ít nhất hai cán bộ, có  giấy phép - ủy quyền có chứa các mục cho thấy cơ sở pháp lý, có dấu hiệu của cơ quan kiểm tra, ngày, và nơi cấp, tên của viên chức có thẩm quyền để thực hiện kiểm tra,số và thẻ công vụ của viên chức,  tên và địa chỉ của công ty bị kiểm soát, mức độ kiểm soát , ngày bắt đầu và ngày dự kiến ​​kết thúc kiểm tra, chữ ký của người cấp phép, được nêu rõ vị trí hoặc chức năng của họ, và hướng dẫn về quyền và nghĩa vụ của các kiểm soát viên.


Chú ý: Trong trường hợp cần thiết kiểm tra ngay lập tức cán bộ kiểm soát có thể hiển thị  thẻ công vụ nhận dạng duy nhất.

Những tài liệu gì phải trình bày để kiểm tra?

Đơn vị bị kiểm tra, theo yêu cầu của các cán bộ, có trách nhiệm không muộn hơn 7 ngày, nộp

các tài liệu liên quan đến tính hợp pháp làm việc của người nước ngoài, hoạt động kinh

doanh của người nước ngoài hoặc uỷ thác công việc cho người nước ngoài.

Những tài liệu được đưa ra để kiểm tra là:

  •    giấy phép lao động;
  •    giấy chứng nhận về ý định ủy thác việc lam cho người nước ngoài;
  •    hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dân sự;
  •    những tài liệu chứng minh người nước ngoài được thành lập công ty, hoạt động kinh doanh hoặc sổ đăng ký hoạt động kinh tế.

Kiểm tra cả tính chất công việc mà người nước ngoài làm và xem các điều kiện làm việc có phù hợp với mô tả được ghi trong giấy phép / giấy chứng nhận.

Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc thiếu tài liệu, sự việc được đưa ra tòa.

Hình phạt như thế nào khi nhận người nước ngoài làm việc bất hợp pháp?

Sử dụng lao động sử dụng người nước ngoài bất hợp pháp có thể bi phạt tiền từ 3000 đến 5000 zł.

Người nước ngoài làm việc trái với quy định của pháp luật Ba Lan có thể bị phạt - từ 1000 đến 5000 zł. Người đó cũng có thể nhận được quyết định phải rời khỏi Ba Lan (để biết thêm thông tin về cam kết rời khỏi lãnh thổ Ba Lan có sẵn ở đây)hoặc có thể đối với người đó sẽ đưa đơn yêu cầu trục xuất (bị trục xuất là gì ?). Trong trường hợp này, chi phí trục xuất sẽ do người sử dụng lao động chịu.

               Chú ý: Hiện nay đang làm việc  thắt chặt - trừng phạt đối với người sử dụng lao động, sử dụng người nước ngoài không thuộc EU và họ không có quyền cư trú tại Ba Lan.

               Tức là, người sử dụng lao động trước khi tuyển dụng công dân ngoài EU sẽ phải đảm bảo rằng người nước ngoài đó có giấy phép cư trú hợp lệ và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc nhận người đó vào việc làm. Khi nhận người nước ngoài vào làm việc mà không có quyền cư trú , người sử dụng lao động sẽ phải chịu hình phạt tài chính, và sẽ phải trả tiền nợ lương cho nước ngoài mặc dù làm việc bất hợp pháp (sẽ áp dụng 1 giả thiết là mối quan hệ việc làm đã cho khoảng thời gian 3 tháng) và phải trả tất cả các khoản liên quan ( như đóng bảo hiểm xã hội, y tế, thuế) và trả các chi phí trở về nước xuất xứ của người nươc ngoài . Ngoài ra, người sử dụng lao động như vậy sẽ không được hưởng lợi từ trợ cấp công cộng, bao gồm các quỹ EU.

Cơ sở pháp lý

Bộ luật phát hành ngày 13 tháng 04 năm 2007, về Thanh tra Lao động Quốc gia http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070890589

Facebook