Jesteś na:

Kim jest bezrobotny?drukuj

Bezrobotny jest osobą:

 1. nie zatrudnioną i nie wykonującą innej pracy zarobkowej;
 2. zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. nie uczącą się w szkole i nie studiującą na studiach stacjonarnych (z wyjątkiem szkół dla dorosłych i niestacjonarnych studiów wyższych);
 4. zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego oraz poszukującą zatrudnienia, jeżeli jednocześnie:
  1. ukończyła 18 lat, ale nie osiągnęła wieku emerytalnego;
  2. nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, innej renty, zasiłku ani świadczenia;
  3. nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy (w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy w Polsce);
  4. nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, ani nie uzyskuje przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej;
  5. nie prowadzi działalności gospodarczej;
  6. nie odbywa kary pozbawienia wolności. 

Status bezrobotnego może uzyskać również osoba będąca wolontariuszem, jeżeli przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z organizacją bądź instytucja korzystającą z pomocy wolontariusza. W Urzędzie Pracy może się również zarejestrować osoba odbywająca praktyki absolwenckie, jeżeli przedstawi właściwemu urzędowi pracy zawartą umowę o praktykę absolwencką.

Facebook