Jesteś na:
Strona główna Mieszkalnictwo Zakup nieruchomości Jaki status prawny musi posiadać cudzoziemiec, aby zakupić nieruchomość w Polsce?

Jaki status prawny musi posiadać cudzoziemiec, aby zakupić nieruchomość w Polsce?drukuj

Generalnie, polskie ustawodawstwo wyróżnia:

 • samodzielny lokal mieszkalny (zwyczajowo nazywany mieszkaniem),
 • nieruchomość gruntową:
  a). zabudowaną (domem albo zabudową segmentową) – zwyczajowo nazywaną domem,
  b). niezabudowany.

Podział ten jest istotny, ponieważ przepisy w Polsce różnicują kupno mieszkania od zakupu domu, ziemi.

Zakup bez zezwolenia: mieszkanie, garaż

Cudzoziemiec nie musi posiadać żadnego określonego statusu prawnego w Polsce, aby móc kupić samodzielny lokal mieszkalny, czyli mieszkanie w bloku. Podobnie wygląda sytuacja z garażem (rozumianym jako samodzielny lokal użytkowy o przeznaczeniu niemieszkalnym, a nie jako pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego). Cudzoziemiec, który posiada w Polsce wizę, zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały czy też zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie potrzebuje żadnego dodatkowego dokumentu (np. zezwolenia na kupno mieszkania), który uprawniałby go do zakupu mieszkania czy garażu. Zezwolenia takiego również nie potrzebuje cudzoziemiec, który nie przebywa w Polsce, a chce kupić nieruchomość. 

Ważne: Samo posiadanie nieruchomości w Polsce nie stanowi wystarczającego powodu do udzielenia cudzoziemcowi legalnego pobytu w Polsce. Oznacza to, że cudzoziemiec przebywający w Polsce nie może uzyskać karty pobytu tylko na tej podstawie, że ma w Polsce własną nieruchomość.

Zakup po uzyskaniu zezwolenia: dom (nieruchomość gruntowa zabudowana)

Zezwolenie nie jest wymagane, gdy cudzoziemiec:

 • mieszka w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • jest w związku małżeńskim z obywatelem Polski, mieszka co najmniej 2 lata w Polsce (od udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE), a nabywana nieruchomość będzie wspólną własnością małżonków,
 • jest obywatelem lub przedsiębiorcą państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (lista Państw EOG dostępna jest tutaj ->) oraz państw Konfederacji Szwajcarskiej.

Nieruchomość w strefie nadgranicznej

Jeśli jednak cudzoziemiec chce zakupić w Polsce nieruchomość gruntową zabudowaną domem (dom) lub też mieszkanie w tzw. strefie nadgranicznej –> niezależnie od jego statusu prawnego w Polsce – musi uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości

Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości wydawane jest na pisemny wniosek,  który musi zawierać poniższe elementy (nie ma standardowego wzoru, formularza wniosku):

 • dane składającego wniosek – imię, nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania,
 • dane nieruchomości:
  - gruntowej – tytuł prawny do nieruchomości, ulicę, miejscowość, gminę, województwo, numer działki ewidencyjnej, powierzchnię, numer księgi wieczystej ->, cechy zabudowy,
  - budynkowej, jeśli grunt jest przedmiotem prawa użytkowania wieczystego – numer budynku, powierzchnię użytkowa, ulicę, miejscowość, gminę i województwo położenia,
 • dane sprzedającego – imię, nazwisko adres zamieszkania (nazwę i adres w przypadku firmy),
 • określenie czynności prawnej wynikającej z zakupu nieruchomości (rodzaj umowy, np. darowizna, sprzedaż, zamiana),
 • informację o celu kupna nieruchomości,
 • dokumentację potwierdzającą związek cudzoziemca z Polską:
  - polskie pochodzenie,
  - związek małżeński z obywatelem Polski,
  - zezwolenie na pobyt czasowy, stały albo rezydenta długoterminowego UE,
  - prowadzenie działalności gospodarczej albo rolniczej na terenie Polski,
 • wykaz źródeł finansowania zakupu (np. kredyt, środki własne).

Do przygotowanego wniosku załączyć należy również następujące dokumenty:

 • kserokopię dokumentu tożsamości nabywcy,
 • dokumentację prawną nieruchomości (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku):
  - odpis księgi wieczystej -> lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów,
  - wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej,
  - wykaz zmian gruntowych,
  - wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu i/lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego i/lub decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli były takie wydane,
 • oświadczenie zbywcy o woli sprzedaży nieruchomości oraz umowę przedwstępną, jeżeli była sporządzona,
 • potwierdzenie posiadanych środków finansowych na zakup nieruchomości i/lub zaświadczenia z banku o zdolności kredytowej,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS ->) i urzędu skarbowego o nie zaleganiu z obowiązkowymi składkami (Zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa ->),
 • dane i prawne podstawy nabycia nieruchomości zlokalizowanych na terytorium Polski, o ile cudzoziemiec jest już w ich posiadaniu,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 1 570 PLN.

Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w języku polskim. Dokumenty w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Wniosek o zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca składa się osobiście bądź przez pełnomocnika strony będącego radcą prawnym lub adwokatem w Departamencie Zezwoleń i Koncesji w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (urząd czynny jest w godzinach: 8:00 – 16:00). Wniosek wraz z pozostałą dokumentacją można również przesłać drogą pocztową na adres ul. Rakowiecka 2a, 02-591 Warszawa.

Procedura wydawania zezwoleń trwa najczęściej od 2 do 4 miesięcy.

Odmowa wydania zezwolenia na zakup nieruchomości przez cudzoziemca może wystąpić, gdy:

 • cudzoziemiec nie wykazał związków z Polską,
 • wskazana we wniosku nieruchomość powoduje zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa i/lub porządku publicznego,
 • zakup wskazanej we wniosku nieruchomości sprzeciwiałby się względom polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa.

Ważne: Wydane zezwolenie jest ważne dwa lata od dnia jego wydania. Zezwolenie pozwala na zakup wskazanej nieruchomości na powszechnie obowiązujących zasadach.

Uwaga: Nabycie nieruchomości bez zezwolenia, kiedy jest ono wymagane, jest nieważne.

Promesa

Promesa to przyrzecznie, obietnica wydania zezwolenia na zakup dowolnej nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca. W okresie promesy, Minister Spraw Wewnętrznych nie może odmówić wydania zezwolenia na zakup nieruchomości chyba, że uległ zmianie stan faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy. Posiadanie promesy umożliwia występowanie w przetargach w sprawie nabycia nieruchomości.

W celu uzyskania promesy cudzoziemiec musi przygotować i złożyć taki sam komplet dokumentów jak w przypadku ubiegania się o zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości z wyjątkiem dokumentów oznaczających nieruchomość.

Wnioskowanie o nadanie promesy wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty skarbowej w wysokości: 98 PLN.

Ważne: Promesa jest ważna rok od dnia jej wydania.

Facebook