Jesteś na:
Strona główna Bezrobocie Status osoby bezrobotnej Jak i gdzie się zarejestrować, jako osoba bezrobotna?

Jak i gdzie się zarejestrować, jako osoba bezrobotna?drukuj

Rejestrację bezrobotnych i poszukujących pracy prowadzą powiatowe urzędy. Lista powiatowych urzędów pracy dostępna jest tutaj ->

Osoba bezrobotna rejestruje się powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce stałego lub czasowego zameldowania. Gdy osoba bezrobotna nie jest zameldowana, rejestruje się powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze mieszka. Starosta ma obowiązek zawiadomić Straż Graniczną lub wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca o zarejestrowaniu cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, w urzędzie pracy.

Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innym powiecie niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w swoim powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.

Rejestracja i nadanie statusu bezrobotnego następuje w dniu złożenia kompletu dokumentów do odpowiedniego powiatowego urzędu pracy i po poświadczeniu przez bezrobotnego podpisem prawdziwości przekazanych danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej. (Jakie dane przekazywane są urzędowi w karcie rejestracyjnej? ->)

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji bezrobotnego

 1. dokument tożsamości (np. paszport zagraniczny lub karta pobytu);
 2. karta pobytu cudzoziemca-> wraz z aktualnym potwierdzeniem jego zameldowania, oraz decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt
 3. świadectwo ukończenia ostatniej szkoły w oryginale lub zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu absolutorium;
 4. oryginały wszystkich świadectw pracy i zaświadczeń o okresach wykonywania pracy zarobkowej (np. na podstawie umów zlecenia, umowy o dzieło);
 5. dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a w przypadku braku informacji w CEIDG->
  1. decyzje o wykreśleniu z ewidencji wszystkich działalności gospodarczych;
  2. wniosek o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli działalność nie została jeszcze rozpoczęta;
  3. wniosek o zawieszeniu działalności, jeżeli nie upłynął okres zawieszenia działalności gospodarczej;
 6. jeżeli osoba posiada przeciwwskazania do wykonywania określonych prac – dokumentację, stwierdzająca taki fakt; osoby niepełnosprawne składają orzeczenie o niepełnosprawności;
 7. oryginały świadectw i zaświadczeń z tytułu ukończonych kursów, szkoleń i otrzymanych uprawnień zawodowych (np. polskie lub zagraniczne prawo jazdy).

W zależności od sytuacji osoby bezrobotnej, wynikającej w trakcie rejestracji, mogą być wymagane inne dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i przyznania świadczeń.

Spis wszystkich dokumentów niezbędnych do rejestracji można również znaleźć również na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Dane dresowe urzędów dostępne są tutaj ->

Dokumenty wymagane do kolejnej rejestracji bezrobotnego

W celu kolejnej rejestracji należy zaktualizować wcześniej przekazane dane. Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych osobowych, dostarczony musi zostać jedynie dokument tożsamości wraz z aktualnym zaświadczeniem o zameldowaniu lub wymeldowaniu.

Uwaga! Osoba, która była zarejestrowana i utraciła status osoby bezrobotnej z powodu odbywania szkolenia lub stażu organizowanego przez inny podmiot niż urząd pracy, do kolejnej rejestracji powinna przedstawić zaświadczenie o okresie trwania szkolenia lub stażu.

Facebook