Jesteś na:
Strona główna Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowydrukuj

Każda osoba przebywająca w Polsce (w tym także cudzoziemiec) musi się zameldować. Zameldowanie oznacza zarejestrowanie swojego miejsca zamieszkania. 

Procedura zameldowania wykonywana jest w urzędzie dzielnicy urzędu miasta (gminy) właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca. Procedura meldunkowa jest bezpłatna, a meldunek otrzymuje się od razu.

W wypadku gdy wynajmuje się lokal od właściciela, potrzebne są następujące dokumenty: 

  • formularz, który jest dostępny w urzędzie dzielnicy; 

Uwagi: istnieją dwa rodzaje formularza: jeden dotyczący zameldowania na pobyt stały (formularz jest dostępny tutaj ->), drugi – zameldowania na pobyt czasowy (formularz jest dostępny tutaj ->). 

Informacje potrzebne do wypełnienia formularza: data i miejsce urodzenia; stan cywilny; wykształcenie; obywatelstwo; adres zamieszkania; okres, na który cudzoziemiec chce uzyskać meldunek; oraz dane z paszportu (lub innego dokumentu tożsamości). 

  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • dokument stanowiący podstawę legalnego pobytu na terytorium Polski (np. wiza, karta pobytu);
  • akt prawny przydziału na lokal, w którym ma nastąpić zameldowanie (decyzja, umowa najmu lub akt notarialny).

Zameldowania na pobyt czasowy można dokonać na czas nie dłuższy niż określony w wizie, zezwoleniu na pobyt czasowy lub stały.

Dokonując wymeldowania z miejsca pobytu czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu, cudzoziemiec zgłasza dane przez wypełnienie i podpisanie formularza „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”.

Więcej informacji na temat meldunku dostępnych jest na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ->

Facebook