Jesteś na:
Strona główna Nieprzerwany pobyt

Nieprzerwany pobytdrukuj

Nieprzerwany pobyt w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Pobyt cudzoziemca uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim:

 1. nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w 5-letnim okresie;
 2. W przypadku pobytu na terytorium innego państwa UE – nie była dłuższa niż 12 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 18 miesięcy w 5-letnim okresie. Dotyczy to wyłączenie cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta).

Okres w Polsce nadal jest uważany za nieprzerwany, jeżeli przerwa była spowodowana:

 1. wykonywaniem obowiązków zawodowych lub pracy poza Polską na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się w Polsce;
 2. towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w punkcie powyżej przez jego małżonka lub nieletnie dziecko,
 3. szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza Polską, jeżeli nieobecność w Polsce trwała dłużej niż 6 miesięcy,
 4. wyjazdem poza Polskę w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w roku studiów w polskiej uczelni.

Do 5-letniego pobytu w Polsce jest wliczana tylko połowa okresu pobytu  cudzoziemca, gdy przebywał on na podstawie:

 1. wizy, wydanej w celu odbycia studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich;
 2. wizy, wydanej w celu odbycia szkolenia zawodowego;
 3. zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach;
 4. zezwolenia na pobyt czasowy w celu odbycia szkolenia zawodowego;
 5. postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy (w przypadku, gdy postępowanie o nadanie statusu uchodźcy przekroczyło 18 miesięcy, to zaliczy się cały okres pobytu w Polsce w toku tego postępowania).

Do 5 – letniego pobytu w Polsce nie zalicza się pobytu cudzoziemca:

 1. Będącego pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne (usługa transgraniczna oznacza, że usługodawca posiadający przedsiębiorstwo założone w jednym państwie członkowskim, może tymczasowo świadczyć usługę w innym kraju UE);
 2. Przebywającego w Polsce na podstawie wizy Schengen, upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu w Polsce wydanej ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 3. W okresie jego nauki w Polsce;
 4. Który został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu;
 5. Który został zobowiązany do opuszczenia Polski;
 6. Będącego członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego;
 7. Przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt krótkoterminowy, wydanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu w Polsce;
 8. W toku postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy, w przypadku gdy postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej;
 9. Na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

W wypadku udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, do 5-letniego pobytu w Polsce zalicza się łączny okres legalnego pobytu na terytorium krajów UE, jeżeli cudzoziemiec przebywał legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium przez co najmniej 5 lat na podstawie wydanej przez państwo UE Niebieskiej Karty, w tym w Polsce co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przez złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta UE na podstawie Niebieskiej Karty wydanej w Polsce.

Nieprzerwany pobyt, który stanowi podstawę do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

Pobyt cudzoziemca, który stanowi podstawę do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy, chyba że przerwa była spowodowana:

 1. wykonywaniem obowiązków zawodowych lub pracy poza Polską na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się w Polsce;
 2. towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w punkcie powyżej przez jego małżonka lub małoletnie dziecko,
 3. szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza Polską, jeżeli nieobecność w Polsce trwała dłużej niż 6 miesięcy,
 4. wyjazdem poza Polskę w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w roku studiów w polskiej uczelni.

W przypadku, jeżeli cudzoziemiec ubiega się o pobyt stały na podstawie nieprzerwanego 5-letniego pobytu w Polsce na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej  lub zgody na pobyt tolerowany, do nieprzerwanego pobytu w Polsce wlicza się okres pobytu cudzoziemca w Polsce w toku postępowania w sprawie nadanie mu statusu uchodźcy, nawet jeżeli przebywał on w tym okresie w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców.

Facebook