bạn đang ở:
trang chủ Liên tục cư trú

Liên tục cư trúIn ra

Cư trú ở Ba Lan được coi là liên tục, khi không kéo dài hơn quá 6 tháng và không vượt quá tổng số là 10 tháng không ở trong lãnh thổ Ba Lan, trừ khi sự kéo dài đó gây ra bởi:

 

  •      thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoặc làm việc ngoài Ba Lan, trên cơ sở hợp đồng với người chủ, có trụ sở công ty được đặt tại Ba Lan;
  •      cùng với vợ hoặc chồng đang thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoặc làm việc trong điều kiện như được đề cập trong đoạn trên;
  •      phải điều trị ở nước ngoài.

 

Trong trường hợp xin phép cư trú theo luật ân xá nhân đạo, được giả định rằng người nước ngoài ở Ba Lan sẽ được coi là liên tục, nếu không có gì khác thu thập bằng chứng trong hồ sơ hoặc trong tình trạng vụ việc .

Trong thời gian 5 năm cư trú ,nhưng chỉ được tính một nửa thời gian khi người nước ngoài lưu trú ở Ba Lan trên cơ sở:

 

  •      thị thực được cấp trong thời gian học đại học hoặc đào tạo nghề nghiệp tại Ba Lan;
  •      giấy phép cư trú có thời hạn được cấp bởi vào hoặc tiếp tục học  đại, làm nghiên cứu sinh hoặc đào tạo nghề nghiệp.
Facebook