bạn đang ở:
trang chủ Sự khác biệt giữa thời gian giá trị của thị thực và thời gian lưu trú ở Ba Lan trên cơ sở của nó?

Sự khác biệt giữa thời gian giá trị của thị thực và thời gian lưu trú ở Ba Lan trên cơ sở của nó?In ra

Thị thực được cấp cho một thời gian nhất định, thời gian giá trị của nó được ghi trên thị thực.
Tuy nhiên, thời gian mà người nước ngoài thực sự có thể ở lại Ba Lan thường là ngắn hơn. Ví dụ, thị thực có thể có giá trị trong một năm, nhưng người nước ngoài có thể được quyền cư trú tại Ba Lan chỉ trong một thời gian 6 tháng.

Vượt quá thời gian này, liên quan đến kéo dài trái phép thời gian lưu trú. Trong tình huống này, cư trú của người nước ngoài được coi là bất hợp pháp, mà có thể dẫn đến hậu quả nhất định – những thông tin về chủ đề này có ở đây

Facebook