bạn đang ở:
trang chủ Mức lương tổng và net là gì?

Mức lương tổng và net là gì?In ra

Mức lương tổng-brutto là mức lương được ghi trong hợp đồng lao động và hợp đồng dân sự.

Từ mức lương tổng-brutto hàng tháng có các khoản khấu trừ :

 

  •    trong trường hợp hợp đồng lao động được khấu trừ (trừ), để đóng các khoản phí thuế ,bảo hiểm xã hội và y tế cho nhân viên - biết thêm thông tin về bảo hiểm y tế có sẵn ở đây ;
  •    trong trường hợp hợp đồng ủy nhiệm -  khấu trừ thuế, nếu người được ủy nhiệm không có bảo hiểm ở chỗ khác sẽ phải khấu trừ để đóng bảo hiểm xã hội và y tế (nếu có bảo hiểm ở nơi khác thì không phải khấu trừ) – thông tin thêm về bảo hiểm y tế có sẵn ở đây;
  •    trong trường hợp hợp đồng thực hiện tác phẩm - khấu trừ thuế (tức là, theo hợp đồng thực hiện tác phẩm, người thực hiện công việc không được bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế - thêm thông tin về bảo hiểm y tế có sẵn ở đây ;

Vì vậy, tiền lương mà nhân viên thực sự nhận được ít hơn số tiền được ghi trong hợp đồng. Mức lương sau khi trừ tất cả các khoản tiền đó là mức lương net. Khi nhận việc làm, nên hỏi cụ thể sẽ nhận được bao nhiêu "trên tay", tức là bao nhiêu mức lương net.

Nhìn chung, thu nhập ròng – netto là:

 

  •    trong trường hợp hợp đồng lao động - khoảng 70% tổng tiền lương - brutto;
  •    trong trường hợp hợp đồng ủy nhiệm, mức lương net là phụ thuộc vào có phải khấu trừ trả bảo hiểm xã hội và sức khỏe không. Nếu có khấu trừ, mức lương ròng-netto là khoảng 75% mức lương tổng - brutto, nếu không phải khấu trừ - khoảng 85% ;
  •    trong trường hợp hợp đồng thực hiện tác phẩm - khoảng 85% mức lương tổng;

 

Chú ý: Đây là tỷ lệ phần trăm chỉ là ước tính, cho mục đích để gửi tới Ủy Ban về mức lương.

 

Để biết thêm thông tin về hợp đồng lao động và hợp đồng dân sự ( hợp đồng ủy nhiệm và hợp đồng thực hiện tác phẩm) có sẵn ở đây.

 

Facebook