bạn đang ở:
trang chủ Quỹ Y tế Quốc gia (NFZ) là gì?

Quỹ Y tế Quốc gia (NFZ) là gì?In ra

Quỹ Y tế Quốc gia (NFZ) là gì?

NFZ là một tổ chức nhà nước, chi trả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ các khoản đóng góp của những người có bảo hiểm trong NFZ (Tức là, người có bảo hiểm trả tiền phí bảo hiển cho NFZ, và như thế sẽ được chăm sóc y tế miễn phí).

www.nfz.gov.pl

Facebook