bạn đang ở:

Hợp đồng bằng văn bảnIn ra

Hợp đồng lao động phải được ký kết bằng văn bản.

Trong trường hợp người nước ngoài, có hợp đồng lao động bằng văn bản là đặc biệt quan trọng - nó được kiểm tra trong quá trình kiểm tra tính hợp pháp của việc làm - kiểm tra tính hợp pháp của việc làm là gì?

  •      trong trường hợp người nước ngoài mà cần phải có giấy phép lao động - hợp đồng, trên cơ sở đó giao phó cho họ để thực hiện làm việc tại Ba Lan phải bằng văn bản. Đây là một trong những điều kiện để công nhận công việc của họ là hợp pháp;

 

  •      đối với người nước ngoài làm việc tại Ba Lan trên cơ sở giấy chứng nhận ý định ủy thác thực hiện công việc - hợp đồng phải được ký kết bằng văn bản. Đây là một trong những điều kiện để công nhận công việc của họ là hợp pháp;

 

  • đối với người nước ngoài, mà làm việc hợp pháp cần phải có giấy phép - không có hợp đồng việc làm bằng văn bản, không coi đó là việc làm bất hợp pháp, nhưng không xác nhận bằng văn bản cho các điều khoản hợp đồng là 1 hành vi phạm tội chống lại quyền lợi của người lao động (để biết thêm thông tin về quyền lợi của người lao động là tìm được ở đây). Trong trường hợp uỷ thác cho một người nước ngoài để thực hiện công việc theo hợp đồng dân sự cũng như đối với công dân Ba Lan - các hình thức bằng văn bản là không cần thiết.
Facebook