bạn đang ở:
trang chủ QUỐC TỊCH BA LAN Hai quốc tịch ở Ba Lan

Hai quốc tịch ở Ba LanIn ra


Công dân Ba Lan cùng một lúc có thể có quốc tịch Ba Lan và quốc tịch của nước khác. Người có hai quốc tịch - Ba Lan và quốc gia khác – đối với Ba Lan người đó có quyền và nghĩa vụ như là người có duy nhất một quốc tịch Ba Lan. Điều này có nghĩa rằng  người đó không thể yêu chính quyền Ba Lan với hiệu lực luật pháp, rằng cùng một lúc có quốc tịch của quốc gia khác và được hưởng các quyền và nghĩa vụ của nó.

Người yêu cầu cấp,công nhận hay hồi phục lại quốc tịch Ba Lan không phải từ bỏ quốc tịch hiện tại đang có của họ.

Trước khi nộp đơn xin công nhận là công dân Ba Lan cũng nên tìm hiểu tại đất nước của người nộp đơn giải quyết các vấn đề hai quốc tịch như thế nào. Một số nước không công nhận hai quốc tịch và tại thời điểm khi một người nhận được quốc tịch của quốc gia khác, có thể tự động mất luôn quốc tịch cũ của mình. Vì vậy, hãy tìm hiểu rõ thông tin về các quy định có hai quốc tịch ở cả hai quốc gia ở Ba Lan và ở đất nước của người nước ngoài.

Facebook