bạn đang ở:

Giấy phép cư trú tạm thời và làm việcIn ra

Người nước ngoài có nhu cầu hợp pháp hóa lưu trú tại Ba Lan trên cơ sở vào làm việc hoặc tiếp tục làm việc ở Ba Lan nên nộp đơn xin giấy phép cư trú có thời hạn và làm việc.

Trong trường hợp xin giấy phép cư trú tạm thời và làm việc, ngoài các tài liệu cơ bản nói trên, người nước ngoài cũng phải nộp:

QUAN TRỌNG ! Người nước ngoài nộp đơn xin giấy phép cư trú tạm thời trên cơ sở làm việc tại Ba Lan không cần phải xin giấy phép lao động  (giấy phép lao động là gì ->? ). Trong trường hợp  giấy phép cư trú tạm thời và  lao động , thì trên thẻ cư trú xác nhận người nước ngoài có quyền làm việc tại Ba Lan cho một nhà tuyển dụng cụ thể và theo các điều kiện ghi trong quyết định cấp giấy phép .

Trong quyết định cấp giấy phép tạm trú và làm việc có dữ liệu của người sử dụng lao động người nước ngoài , vị trí công việc mà người nước ngoài thực hiện , mức lương thấp nhất mà người nước ngoài có thể nhận được trên vị trí công việc, giờ làm việc, loại hợp đồng lao động mà theo đó  người nước ngoài thực hiện công việc .

Trong trường hợp người nước ngoài có ý định làm việc cho một số nhà tuyển dụng, thì được ghi hết trong quyết định những người sử dụng lao động , và điều kiện làm việc được xác định riêng cho từng đối tượng ( chủ nhân ) . Nếu người nước ngoài bị mất việc làm trong bất kỳ tại nhà tuyển dụng nào được liệt kê trong  quyết định , thì phải thông báo bằng văn bản cho tỉnh trưởng nơi cấp giấy phép tạm trú và giấy phép làm việc trong vòng 15 ngày làm việc,  kể từ thời điểm mất việc làm.

Nếu người nước ngoài được miễn nghĩa vụ có giấy phép lao động ở Ba Lan , thì trong quyết định cấp giấy phép tạm trú và giấy phép làm việc , điều kiện làm việc sẽ  không được chỉ định .

Tiền lương của người nước ngoài sẽ không thể thấp hơn mức tiền lương của những nhân viên đang thi hành công việc loại hạng tương tự với mức biên chế y hệt hoặc trên cương vị tương tự và không thể thấp hơn mức tiền lương lao động tối thiểu.

Giấy phép cư trú và làm việc tạm thời được cấp cho tối đa là ba năm. Thời hạn hiệu lực của giấy phép cư trú và làm việc có thể ngắn hơn . Thông thường , thời gian cấp giấy phép cư trú và làm việc phụ thuộc vào các tài liệu do người nước ngoài khai . Ví dụ, nếu người nước ngoài đã ký kết hợp đồng với người sử dụng lao trong thời gian hai năm , trong trường hợp này giấy phép cư trú và làm việc cũng sẽ được ban hành không quá hai năm.

Theo yêu cầu của người nước ngoài giấy phép cư trú và làm việc có thể được sửa đổi bất cứ lúc nào bởi  tỉnh trưởng có thẩm quyền nơi cư trú của người nước ngoài, nếu người nước ngoài đi làm việc cho chủ nhân khác, hoặc các điều khoản khác với những quy định trong quyết định cấp giấy phép cư trú và làm việc tạm thời .

Trong trường hợp thay đổi trụ sở hoặc nơi cư trú, tên hoặc hình thức pháp lý của chủ nhân hoặc người sử dụng lao trong trường hợp chuyển nhượng hoặc một phần của nó cho người sử dụng lao động khác là không cần thiết thay đổi, cấp giấy phép mới cho tạm trú và làm việc .

Tỉnh trưởng thu hồi , có nghĩa là hủy bỏ giấy phép tạm trú và làm việc, nếu vị trí quy định trong giấy phép đã thay đổi hoặc tiền lương đã bị giảm, mà giấy phép đã không được thay đổi.

Tỉnh trưởng từ chối tiến hành làm thủ tục cấp giấy phép cư trú tạm thời và giấy phép lao động , nếu người nước ngoài:

  1. là nhân viên được cử đến làm việc tại Ba Lan trong một thời gian quy định của nhà tuyển dụng có trụ sở ngoài Ba Lan - cho suốt thời gian được cử đi làm việc (trong trường hợp được cử đi làm việc, người nước ngoài phải xin giấy phép tạm trú với mục đích làm việc là người nước ngoài được cử đi làm việc tại ba Lan do nhà tuyển dụng nước ngoài, thông tin về loại giấy phép cư trú này có sẵn dưới đây),
  2. vào Ba Lan trên cơ sở cam kết của các hiệp định quốc tế về tạo thuận lợi cho việc nhập cảnh và lưu trú tạm thời cho một số người liên quan đến việc trao đổi, đầu tư,
  3. đang hoạt động kinh doanh ở Ba Lan,
  4. đang sinh sống trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan với mục đích thi hành lao động theo mùa.

Người nước ngoài tạm trú tại Ba Lan trên cơ sở giấy phép cư trú tạm thời và làm việc phải thông báo bằng văn bản cho tỉnh trưởng có thẩm quyền nơi cư trú hiện tại của mình khi mất việc làm ở bất kỳ các nhà tuyển dụng nào được liệt kê trong quyết định cấp giấy phép cư trú và làm việc tạm thời trong vòng 15 ngày làm việc khể từ khi bị mất việc. Nếu người nước ngoài thông báo bằng văn bản trong thời gian quy định cho tỉnh trưởng bị mất việc, thì giấy phép cư trú tạm thời và làm việc của mình có thể không bị thu hồi trong vòng 30 ngày kể từ ngày mất việc. Nếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mất việc làm và thông báo cho tỉnh trưởng về việc này, người nước ngoài không thể tìm được công việc mới, giấy phép cư trú tạm thời và làm việc có thể bị thu hồi, có nghĩa là bị hủy bỏ. Nếu người nước ngoài trong vòng 30 ngày tìm được chủ mới và có được giấy phép  tạm trú và làm việc mới, sẽ có thể tiếp tục cư trú hợp pháp tại Ba Lan.

Để biết thêm thông tin về đề tài làm việc của người nước ngoài tại Ba Lan có sẵn ở đây ->

Facebook