bạn đang ở:
trang chủ CƯ TRÚ Ở BA LAN (sau khi 01.05.2014) THẺ CƯ TRÚ Giấy phép cư trú có thời hạn Giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích làm việc của người nước ngoài được nhà tuyển dụng nước ngoài cử đến Cộng hòa Ba Lan làm việc

Giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích làm việc của người nước ngoài được nhà tuyển dụng nước ngoài cử đến Cộng hòa Ba Lan làm việcIn ra

Giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích làm việc của người nước ngoài được nhà tuyển dụng nước ngoài cử đến Ba Lan làm việc được cấp cho người nước ngoài nếu:

  1. có giấy phép lao động (giấy phép lao động là gì->?) hoặc có giấy chứng nhận về ý định nhận người nước ngoài vào làm việc (giấy chứng nhận về ý định nhận người nước ngoài vào làm việc là gì->?);
  2. có bảo hiểm y tế (tài liệu nào là bằng chứng có bảo hiểm y tế->?) ;
  3. có một nguồn thu nhập thường xuyên và ổn định để trang trải các chi phí, duy trì bản thân và các thành viên gia đình phụ thuộc vào mình (điều kiện ổn định thu nhập là gì->?);
  4. được đảm bảo nơi cư trú ở Ba Lan ( thế nào là được đảm bảo nơi cư trú ->?);
  5. kèm với giấy cử đi làm việc, thời gian cử đi và số tiền lương;
  6. giấy chứng nhận không nợ thuế;
  7. có tờ khai thuế ví dụ PIT nộp cho cơ quan thuế.

Để biết thêm thông tin về làm việc của người nước ngoài tại Ba Lan có sẵn ở đây ->

Facebook