bạn đang ở:
trang chủ CƯ TRÚ Ở BA LAN (sau khi 01.05.2014) THẺ CƯ TRÚ Giấy phép cư trú có thời hạn Giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích học đại học

Giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích học đại họcIn ra

Giấy phép tạm trú được cấp cho người nước ngoài nếu mục đích lưu trú ở Ba Lan để nhập hoặc tiếp tục học đại học chính quy bậc I (cử nhân), bậc II (thạc sỹ) , học thông  hệ thạc sỹ hoặc học - nghiêm cứu sinh (tiến sĩ ) . Giấy phép cư trú cũng được cấp khi học đại học là học tiếp , học bổ sung lên thạc sỹ được thực hiện – học bởi người nước ngoài tại nước EU khác. Để có được giấy phép cư trú với mục đích học đại học , người nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  1. nộp giấy chứng nhận được nhận vào học của trường đại học hoặc tiếp tục học đại học theo mẫu quy định (mẫu có sẵn ở đây ->);
  2. nộp bằng chứng đã nộp lệ phí (học phí ) cho chương trình học , nếu nhập học hoặc tiếp tục học đại học phải trả học phí;
  3. phải có bảo hiểm y tế (các bằng chứng nào là có bảo hiểm y tế ->);
  4. có đủ tiền để trang trải cho các chi phí sinh hoạt tại Ba Lan (bao nhiêu là có đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoạt->?);
  5. có đủ tiền để trang trải chi phí trở về nước xuất xứ hoặc nơi cư trú (bao nhiêu tiền cần phải có cho chi phí trở về nước->?);
  6. được bảo đảm nơi cư trú (được đảm bảo nơi cư trú  là gì?->).

Giấy phép cư trú tạm thời đầu tiên cho mục đích học đại học được cấp trong thời hạn 15 tháng. Nếu các tài liệu được nộp bởi sinh viên xin phép giấy cư trú ở Ba Lan trong thời gian ngắn hơn một năm , thì giấy phép đầu tiên sẽ được cấp cho thời gian của năm học còn lại , cộng thêm ba tháng (ví dụ: đến  cuối năm học còn lại 5 tháng , thì giấy phép tạm trú được cấp cho 8 tháng).

Giấy phép tạm trú thứ hai và tiếp sau đó được cấp cho người nước ngoài trong thời gian ba năm trên cơ sở áp dụng chung.

Người nước ngoài không nhận được giấy phép cư trú tạm thời cho mục đích học đại học , nếu đi làm việc hoặc hoạt động kinh doanh tại Ba Lan, trừ khi xin cấp tiếp giấy phép cư trú với mục đích học đại học. Trong trường hợp,  khi không phải là xin tiếp giấy phép cư trú khác, người nước ngoài làm việc tại Ba Lan nên xin giấy phép tạm trú và làm việc, và người nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Ba Lan, nên nộp đơn xin giấy phép cư trú tạm thời cho hoạt động kinh doanh.

Nếu người nước ngoài đã được cấp giấy phép cư trú tạm thời, nhưng đã bị xóa khỏi danh sách sinh viên, thì trường đại học sẽ thông báo bằng văn bản cho tỉnh trưởng, người đã cấp cho người nước ngoài giấy phép cư trú tạm thời. Điều này có thể là cơ sở để thu hồi giấy phép cư trú, vì mục đích cư trú không còn, vì đó là lý do để cấp giấy phép tạm trú cho người nước ngoài – sinh viên.

Để biết thêm thông tin về học đại học tại Ba Lan có sẵn ở đây ->

Facebook